Yksinyrittäjien tukihakemus koronavirustilanteessa

Faktaa:
– Tuen suuruus on 2000 euroa
– Kyseessä on kertakorvaus
– Tuki haetaan yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

Tarkasta vielä:
– Yrityksesi kotipaikka on Ylitornio
– Olet päätoiminen yksinyrittäjä. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa hakemisen hetkellä, ei myöskään lomautettuna.
– Olet YEL-rekisterissä tai voit esittää minimissään noin 16 000 euron verottoman yrittäjätulon tai laskutuksen (20 000 € verollisena)
– Sinulla ei ole muita esim. palkkatuloja
– Yrityksesi ei ole maa-, kala- ja metsätalouden yritys eikä toiminta ole maataloustuotteiden jalostusta
– Koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yrityksesi taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen
– Yritystoimintasi on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa
– Yritykselläsi ei ole rekisteriin merkittyä verovelkaa. Yritykselläsi on rekisteriin merkittyä verovelkaa, mutta yrityksellä on voimassa oleva maksujärjestely.
– Sinulla on mahdollisuus käyttää pankki- tai mobiilitunnistautumista

Lisäksi tarvitset nämä liitteet:
– Viimeinen tilinpäätös tai vahvistettu veroilmoitus
– Verovelkatodistus
– Jäljennös kirjanpidosta ja/tai tiliotteesta tai kirjallinen dokumentti, josta muulla tavoin ilmenee myyntituottojen lasku 30 prosenttia tai enemmän.

Luethan ensin huolellisesti usein kysytyt kysymykset ja vastaukset TEM:n sivuilta:
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 –31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka.

*Pakollinen tieto

Yksinyrittäjien tukihakemus koronavirustilanteessa

Osa 1 - HAKIJAN PERUSTIEDOT

Voit tarkistaa tämän osoitteessa ytj.fi.
Mikäli sinulla ei ole ko. numeroa, niin kirjoita kenttään esim. 0000
Voit tarkistaa tämän osoitteessa ytj.fi.
Yhteyshenkilö eli toimintaa harjoittava yrittäjä.
Mikäli sinulla on y-tunnus, voit tarkastaa aloitusajankohdan ytj.fi (kaupparekisterin alkupvm).
Tilinumero, jolle tuki maksetaan. Ilmoita tilinumero IBAN-muodossa.

Osa 2 - TOIMINNAN KUVAUS

Voit tarkistaa tämän osoitteessa ytj.fi
Tilastokeskuksen toimialaluokitus, lue tarkempi sisältö täältä: http://stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
Vakuutan, että yritykseni ei harjoita päätoimisesti maa-, kala- tai metsätaloustoimintaa,
eikä jalosta maataloustuotteita. *
Kuvaile lyhyesti, mitä tuotteita ja palveluita pääasiassa tuotat ja tarjoat asiakkaillesi.
Kuvaile tyypilliset asiakasryhmäsi (esim. kuluttaja-asiakkaat, toiset yritykset tms.)
Vakuutan, että olen päätoiminen yksinyrittäjä (alla olevat ehdot 1. JA 2. täyttyy) *
 1. Ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa JA
 2. Jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) TAI joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Liitä yrityksen tilinpäätös tai vahvistettu veroilmoitus *
Maximum upload size: 20MB
Liitä ensisijaisesti yrityksen tilinpäätös 2019. Mikäli yrityksellä ei ole vahvistettua tilinpäätöstä vuodelta 2019, liitä viimeisin vahvistettu tilinpäätös.
Mikäli yrityksellä ei ole tilinpäätöstietoja, liitä vahvistettu veroilmoitus 2019. Mikäli sinulla ei ole vahvistettua veroilmoitusta 2019, liitä viimeisin vahvistettu veroilmoitus.
Sallitut tiedostotyypit: Word, Excel, PDF, JPG
Liitä Todistus verojen maksusta TAI Verovelkatodistus *
Maximum upload size: 20MB
Saat todistuksen Verohallinnon OmaVerosta pankkitunnuksilla kirjautumalla, jolloin se on saman tien käytettävissä ja liitettävissä hakemukseen.
Mikäli yrityksellä on verovelkaa, liitä myös Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelkojen takaisinmaksusta.
Sallitut tiedostotyypit: Word, Excel, PDF, JPG
Vakuutan, että yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa *
Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
Vakuutan, että koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yritykseni taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen *
Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.
Lisää liitteeksi jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020 *
Maximum upload size: 20MB
Voit liittää tähän useampia tiedostoja.

Osa 3 - HAKIJAN DE MINIMIS -TUET

De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää.
https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki
Onko hakijalle myönnetty kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukea *

Osa 4 - SUUNNITELMA TOIMINNAN VAKAUTTAMISEKSI

Aion jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen *
Kerro lyhyesti, mihin tukea käytetään (esim. vuokra, puhelinlasku, kirjanpitomaksut, sähkö, vesi, vakuutukset, muut kiinteät kulut tms.). Mikäli tukea käytetään yrittäjän palkkatuloon, se vaikuttaa mahdollisuuteen saada yrittäjän työttömyystukea.

Osa 5 - EHDOT

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001)
7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

 1. Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen.
 2. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen.
 3. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi
 4. Avustuksen määrä on 2 000 euroa.
 5. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).
 6. Kunta maksaa avustuksen hakemuksen kohdassa 1 ilmoitetulle pankkitilille, välittömästi hyväksytyn päätöksen jälkeen.
 7. Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus.
 8. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.
 9. Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.
 10. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 4 §:n mukaan veronalaisia elinkeinotuloja ovat elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot. Koska kyseessä olevia tukia/avustuksia ei ole erikseen säädetty verovapaiksi, nämä ovat yritykselle veronalaista tuloa. Kyseiset tulot ovat yritystoiminnasta saatavaa tuloa, joka on kirjattava kirjanpitoon tulona.
Olen lukenut ja sitoudun yllä oleviin ehtoihin *
Hyväksyn, että tietojani kerätään ja käsitellään Ylitornion kunnan tietosuojaselosteen mukaisesti: *
Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi. *
Vakuutan, että ilmoittamani pankkitili on yritykseni virallinen tili. *
Vakuutan, että olen yritykseni nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. *