Rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen.

Kenelle? Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:

– joissa työskentelee enintään viisi henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa
– joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
– jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
– kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille

Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

Voit hakea avustusta yhteen toimenpiteeseen kerrallaan. Kumpaankin toimenpiteeseen voi avustusta saada vain kerran. Jos olet hakenut avustusta tilanneanalyysiin tekemiseen, voit hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin aikaisintaan kuukauden kuluttua tilanneanalyysiä koskevan hakemuksen jättämisestä.

Nyrkkisääntöinä voisi pitää:
– tuki 1/3 liikevaihdosta
– analyysin kesto max 1 kk (esim. 4 x 2000 € x 1,5 sivukulut = 12 000 €)
– kehittämishankkeen kesto noin 3-6 kk (esim. palkkaa kaikille työntekijöille)

1. Tilanneanalyysin tekeminen

Yritys voi selvittää ja suunnitella

 • yrityksen toimintaa,
 • uusia liiketoimintoja,
 • tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Maksatushakemuksessa tulee toimittaa loppuraportti hankkeessa tehdyistä toimista.

Avustuksen määrä on enintään 10 000 euroa, tuki 80%, avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %.

Avustuksen piiriin hyväksyttäviä kustannuksia voivat ovat:

 • Yrityksessä työskentelevien henkilöiden laskennalliset palkkakustannukset
 • välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut), joiden määräksi esitetään asetuksen muutoksella enintään 50 % laskennallisista palkkamenoista

2. Kehittämistoimenpiteet

Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi
 • liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen,
 • alihankintaverkoston kehittämiseen,
 • tuotannon uudenlaiseen organisointiin,
 • tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä
 • osaamisen vahvistamiseen.

Maksatushakemuksessa tulee toimittaa loppuraportti hankkeessa tehdyistä toimista.

Avustuksen määrä on enintään 100 000 euroa, tuki 80%, avustuksesta voidaan maksaa ennakkona 70 %.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat ml. yrittäjien tosiasialliset palkat
 • ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien henkilöstön koulutus > ulkopuolisia asiantuntijakustannuksia voidaan hankkeessa hyväksyä enintään 60 000 euroa
 • tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet
 • palkkojen perusteella laskettavat välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut) 50 %

Lisätietoa koronatuen maksatukseen

 

Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa

Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa. Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 125 000 euroa).

Mihin rahoitusta voi käyttää?

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Esimerkkejä rahoituksen käyttökohteista

Rahoitusta voi käyttää uusien asioiden pilotointiin yrityksen liiketoiminnassa. Kehittämistoimenpiteiden kohteena voi olla esimerkiksi

– Uusia palveluja ja tuotteita
– Uusia kumppanuus- ja alihankintamalleja
– Uusia toimintamalleja työn ja tuotannon organisoimiseksi ja siirtämiseksi Suomeen
– Mikä tahansa muu yritykselle uusi toimenpide, jonka yritys kokee tarpeelliseksi tässä tilanteessa

B) Tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen toimialasta riippumatta. Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita ovat yritykselle uudet ratkaisut ja toimintamallit, jotka koskevat esimerkiksi

– Kansainvälisten tuotantoketjujen rikkoutumisesta johtuvia uudelleensijoittumisia
– Tuotannon kotimaahan palauttamista
– Logistiikan häiriöiden syiden poistamista

C) Matkailualan liiketoiminnan kehittäminen Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita:

– Yritykselle uudet majoitus- ja matkailupalvelut
– Matkailuun suoraan liitännäiset palvelut, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista
– Palvelujen kehittäminen ja muun liiketoiminnan kehittäminen

D) Luovien alojen palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen. Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita:

– Yritykselle uudet, monistettavat luovien alojen palvelut (esim., peli, av, musiikki), tapahtumapalvelut sekä taide- ja kulttuuripalvelujen liiketoiminnan kehittäminen

Mihin rahoitusta ei voi käyttää?

– Verkkokaupan tekninen pystyttäminen. Rahoitusta voi sen sijaan saada esimerkiksi verkkokaupan toteutusvaihtoehtojen kartoitukseen.
– Markkinointikulut
– Menetetty kassavirta ja operatiiviset palkkakulut
– Olemassa olevan toiminnan suoraviivaista toimeenpanoa
– Operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksia
– Liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen.

Hyväksyttävät kustannukset

Rahoituksessa käytetään kustannusarviota (rahapalkat + henkilösivukulut + ostettavat palvelut + muut kustannukset). Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä. Henkilösivukustannuksiksi hyväksytään 30 prosenttia maksetuista palkoista, jotka on hyväksytty projektille. Rahoituksella voi ostaa myös selvitys- ja suunnittelutyötä ostopalveluna. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään muita kustannuksia 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.

Hakemuksen täyttäminen on helppoa, vastaat vain alla oleviin kysymyksiin:

Yrityksen omistus, rakenne, resurssit ja avainhenkilöiden panostus yritykseen

Kuvaus kehittämistyöstä
Kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita (esimerkiksi liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia toimitusketjuja, uusi toimintamalleja työn/tuotannon organisoimiseen häiriötilanteessa) projektissa kehitetään ja miten kehitystyö tehdään. Perustele, miten kehitettävien uusien toimenpiteiden uskotaan parantavan yrityksen kohtaamia haasteita koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa.

Projektin kustannusarvio €
Rahapalkat
Henkilösivukustannukset
Ostettavat palvelut
Muut kustannukset

(ei investoinnit, ainoastaan palkat, konsultointi, jne.)

Liitteitä ei hakuvaiheessa tarvita. Hakemuksen tarvitset omat pankkitunnukset.

Nyrkkisääntöinä voisi pitää:
– analyysin kesto max 4 kk
– kehittämishanke kesto 12 kk tai yli

Projektin seuranta ja raportointi: lue lisää täältä

Usein kysytyt kysymykset

1) Myynti sakkaa, kulut juoksevat, voiko rahoitusta saada tähän tarpeeseen?
– Rahoitus on uusien ratkaisujenkehittämiseen, ei käyttöpääomaksi

2) Voiko toiminimi saada rahoitusta?
– Toiminimiyritykset henkilömäärästäriippumatta hakevat tuen ELY-keskuksesta, yksinyrittäjät kotikunnastaan

3) Voiko rahoituksella perustaa verkkokaupan tai kuljetuspalvelun?
– Jakelukanavan perustaminen ei ole de minimis -rahoituksella sallittua. Vaihtoehtojen kartoitusta voi esiselvityksessä tehdä.

4) Millä lailla yritykselle uutta kehityksen on oltava?
– Riittää että kehittämisen tulos on yritykselleitselleen uusi ratkaisu

5) Yritysmuoto
– Oy, Oyj, Ay, Ky, osk

6) Minne hakemus lähetetään?
– Sähköisen lomakkeen täyttö ilman liitteitä: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/