Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2017

 

Huhtikuussa 2017 järjestetyt kuntavaalit toivat kuntaan uudet päättäjät. Iso muutos oli jo se, että valtuuston koko muuttui 27 valtuutetusta 17 valtuutettuun. Kunnan vanha ja uusi hallinto vaihtoivat viestikapulaa. Myös lautakuntaorganisaatio uudistui aikaisemmasta. Isojen lautakuntien koko pieneni 9 jäsenestä 7 jäseneen. Maaseutulautakunnan toiminta loppui viime kevääseen. Kunnanhallituksen koko säilyi ennallaan 7 jäsenessä. Edellinen valtuusto päätti nämä muutokset viime töikseen ja hyväksyi myös 1.6.2017 voimaan tulleen Ylitornion kunnan hallintosäännön. Hallintosäännössä ovat kaikki kunnan toiminnan kannalta keskeiset toimintaohjeet ja säännöt.

Valtuutettujen nimet vaihtuivat kovasti. Moni pitkän uran Ylitornion kunnan luottamushenkilönä toiminut henkilö jätti tehtävänsä. Suuri kiitos heille Ylitornion kunnan ja kuntalaisten parhaaksi tehdystä merkittävästä työstä.

Kesällä ja syksyllä toteutettiin uusien luottamushenkilöiden koulutus ja perehdytys tehtäviin. Syksyn aikana toteutettiin laajalla rintamalla eri tahojen kuulemista ja vuoropuhelua. Tämä liittyi kunnan strategia- ja talousarviotyöhön sekä elinkeino-ohjelman tekemiseen. Tilaisuuksiin kutsuttiin järjestöjä, yrittäjiä, alkutuotantoyrittäjiä ja kuntalaisia. Kunnantalolla järjestettiin vuoropuhelun ja kuulemisen merkeissä lokakuussa avointen ovien päivä. Avointen ovien tapahtumaan osallistuvilta kysyttiin mielipiteitä kunnan palveluista ja toiminnasta. Osallistujien vastauksista päätellen kunnan asukkaat ovat tyytyväisiä kunnan palveluihin.

Toimintavuotta leimasi edelleen valmistautuminen tulevaan maakuntauudistukseen sekä sosiaali- ja terveystoimen uudistukseen. Palavereja uudistusten valmistelussa pidettiin kiihtyvällä tahdilla. Tätä katsausta kirjoitettaessa näyttää todennäköiseltä, että uudistuskokonaisuus toteutuu vuoden 2020 alusta lukien. Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle perustettavaan soteyhteisyritykseen mukaan lähteminen oli Ylitornion kunnanvaltuuston agendalla. Kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa, ettei Ylitornion kunta ole mukana yhteisyrityksen perustamisessa. Neljä Meri-Lapin kuntaa on mukana yhteisyrityksen perustamisessa ja mikäli toiminta käynnistyy, tulee se vaikuttamaan joiltakin osin erikoissairaanhoidon palveluissa myös meihin ylitorniolaisiin.

Kunnanvaltuuston joulukuussa 2016 hyväksymän vuoden 2017 talousarvion mukaan tilikauden tulos olisi ollut noin 200 000 euroa miinusmerkkinen. Valtuusto päätti talousarviovuoden aikana muutamia lisämenoja toimintaan. Talousarvion ja siihen vuoden aikana tehtyjen muutosten jälkeen tilikauden alijäämä olisi ollut lähes 700 000 euroa. Talouden osalta vuosi toteutui arvioitua paremmin. Tilikauden tulos on reilu 300 000 euroa plusmerkkinen. Kunnan käyttötalous on toteutunut noin miljoona euroa arvioitua paremmin. Merkittävin syy arvioitua paremmalle tulokselle on henkilöstömenojen toteutuminen arvioitua pienempänä. Henkilöstömenojen toteutuma oli yli miljoona euroa pienempi kuin talousarviossa ennakoitiin. Verotulot, valtionosuudet ja palvelujen ostot toteutuivat kutakuinkin talousarviossa ennakoidun mukaisesti. Koko organisaatio, niin henkilöstö kuin luottamushenkilöstö ansaitsevat suuren kiitoksen hyvästä talouden toteutumasta.

Kunnan alueen väestökehitys on suurin huolenaiheemme. Kunnan asukkaita kuolee paljon enemmän kuin uusia lapsia syntyy. Ylitornion elinkeino-ohjelmaa hyväksyttäessä todettiin, että positiivisemman kehityksen aikaansaaminen edellyttää vielä vaikuttavampia toimenpiteitä. Vanhat keinot eivät yksin riitä. Uutena aluevaltauksena Ylitorniolle saapui syksyllä ensimmäinen ryhmä kiintiöpakolaisia. Uudet asukkaat otettiin kotikunnassamme vastaan suuren yksituumaisuuden vallitessa ja valtuusto hyväksyi joulukuun kokouksessa, että Ylitornion kunta on valmis ottamaan vastaan uusia kiintiöpakolaisia myös vuosina 2018 ja 2019.

Suomen elinkeinoelämässä ja taloudessa on meneillään positiivinen vire. Se näkyy Ylitorniollakin ja luo uskoa tulevaisuuteen. Vuotta 2017 leimasivat kotikunnassamme monet mittavat tapahtumat. Tapahtumat tuovat paikkakunnalle elinvoimaa ja luovat myönteistä kuntakuvaa.

Kunnan henkilöstö on avainasemassa kunnan palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa kunnan asukkaille. Lokakuussa 2017 toteutettiin henkilöstökysely kunnan palveluksessa olevalle henkilöstölle. Noin puolet kunnan palveluksessa olevista henkilöistä vastasi kyselyyn. Kyselyn tulokset ovat kannustavia. Esimerkiksi työilmapiiri kunnassa koetaan hyväksi.

Ylitornion kuntakuva on hyvä. Ylitornion kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat tehneet hienoa työtä. Samoin yhteistyö yrittäjien, järjestöjen, urheiluseurojen ja muiden kumppaneiden kanssa on ollut hyvää ja tuloksellista. Kiitos kaikille!

 

   

Tapani Melaluoto
kunnanjohtaja