Siirry sisältöön

Palveluasuminen

Palveluasunnot on tarkoitettu niiden vanhusten/vammaisten palvelujen turvaamiseksi, jotka eivät selviydy omassa kodissaan kotipalvelun, erilaisten tukipalveluiden tai omaisten tukemana. Palveluasuminen on tehostettua palveluasumista (ympärivuorokautista). Palveluasuminen voidaan järjestää kunnan omana palveluna, ostopalveluna tai palvelusetelillä.  Asunnot ovat vuokra-asuntoja. Palvelukotien asukkaat valitsee vanhustyön johtaja vanhustyöryhmän esityksen pohjalta.

Tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville kuntalaisille. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden, henkilöstömitoitus on suositusten mukainen. Asukas maksaa lääkkeet, vuokran, ateriapaketin, vaatehuollon, siivous- ja hygieniatarvikkeet sekä hoivasta ja huolenpidosta bruttokuukausitulojen mukaan määräytyvän maksun.

Myöntämisen perusteet tehostettuun ympärivuorokautiseen palveluasumiseen:

Oheiset mittareiden arvot ovat ohjeellisia. Asukasvalinnoissa otetaan huomioon aina yksilöllisesti asiakkaan kokonaistilanne.

– Asiakas tarvitsee monien sairauksiensa vuoksi ympärivuorokautista hoivaa ja valvontaa. Hoivan ja valvonnan tarvetta on säännöllisesti myös yöaikaan

– Asiakas tarvitsee määrällisesti paljon ja moniammatillista henkilötyöpanosta sekä sairaanhoidollista erityisvälineistöä ja/tai tilaa ja tarve on toistuvaa

– Sairaat ja terveydentilaltaan epävakaat, joilla on toistuvia sairaalajaksoja ja monien sairauksien vuoksi sairaanhoidollisten toimenpiteiden säännöllinen ja jatkuva tarve.

– Asiakkaat, joilla kotona asumista tukevista palveluista ja tukitoimista huolimatta kotona asuminen ei ole turvallista joko itsenäisesti asuen tai omaisen kanssa. Heillä on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai sosiaalisen toimintakyvyn huomattavaa heikentymistä

– Rai toimintakyky arvio vähintään MAPLe 4 ja tarkistuslista:

 • Päivittäiset toiminnot, toimintakyky (ADLh 4 tai enemmän)
  vaikeuksia lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa (pukeutuminen, peseytyminen, kotona liikkuminen, wc-käynnit, siirtyminen esim. vuoteesta pyörätuoliin, syöminen)
 •  Välinetoiminnot (IADL 6)
  vaikeuksia lähes kaikissa asioiden hoitamiseen ym. IADL toimintoihin liittyvissä toiminnoissa
 •  Kognitiivinen toimintakyky (CPS 3 tai enemmän)
  tekee itsensä kannalta epäsuotuisia/turvattomia päätöksiä, jotka vaarantavat hänen terveyttään tai turvallisuuttaan
  muisti on heikentynyt, myös ymmärretyksi tuleminen ja kyky ymmärtää muita voi olla heikentynyt
 •  Mieliala ja masennus (DRS 3 tai enemmän)
  kykenemätön huolehtimaan itsestään, välinpitämätön suhtautuminen omiin asioihin (ei nouse vuoteesta, ei syö)
  psyykkinen sairaus, joka ei ole hoidosta huolimatta parantunut
  itsetuhoisia ajatuksia
 •  Käytösoireet mm. karkailu, vaeltelu, eksyily, pitkäaikainen asiakkaan omaa, läheisen henkeä, turvallisuutta tai terveyttä uhkaava käytös
  häiritsevä sotkeminen ja tuhriminen
 •  Sosiaalinen toimintakyky/aktiivisuus
  vetäytyy täysin aktiviteeteistaan
  omaisten/läheisten tukiverkosto on riittämätön
  kokee olonsa yksinäiseksi ja turvattomaksi ja tämä vaikeuttaa merkittävästi asiakkaan kotona selviytymistä
 •  Kipu, joka päivittäistä ja jota ei saada hallintaan. Kipu vaikeuttaa asiakkaan selviytymistä arjessa ja sosiaalisten suhteiden hoitamisessa
 •  kotiympäristö
 •  lääkitys, kaatuilu
 •  ravitsemustila ja ruokailutottumukset
 •  unihäiriöt ja vuorokausirytmi
 •  sekavuus
 •  omaisen jaksaminen
 • asiakkaan kaltoinkohtelu

– Rai toimintakyky: MAPLe 1-3, jos CHESS=3+ TAI

 • poikkeuksellisista syistä, kuten psykoottiset oireet (harhaisuus/harhaluuloisuus) yhdessä TOISTUVASTI epävakaan sairauden kanssa
 •  TAI erityisen pitkät välimatkat JA kyvyttömyys käyttää julkisia liikennevälineitä (niiden puuttuminen tai vähävaraisuus) yhdessä TOISTUVASTI epävakaan sairauden kanssa

– Viitteellinen RaVa-indeksi > 3

– Viitteelliset muistisairauksien testiarvot GDS 4-6/CDR 1-2 /MMSE 20–10

Tilan pitkäaikainen tai pysyvä koheneminen edellyttää asukkaan omaa halua purkaa palveluasumisen vuokrasuhde.

Tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen paikat Ylitorniolla

Ympärivuorokautista palveluasumista tuotetaan omana toimintana Palvelutalolla ja Laurinrannassa. Vuoden 2017 alusta asiakas on voinut valita myös palvelusetelin ja hankkia ympärivuorokautista palveluasumista Ylitornion kunnan hyväksymistä yksityisistä palvelukodeista.

Tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asukkaalla on käytössään esteetön oma huone ja wc-pesutila. Lisäksi asukas voi vapaasti osallistua yhteisön elämään. Mahdollisuus on myös turvalliseen ulkoiluun ja harrastamiseen. Asukas voi liikkua yhteisissä turvallisissa tiloissa sekä osallistua palvelukodin askareisiin ja päivittäisiin toimintoihin.

Asukas saa yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelmansa mukaisen riittävän ja ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon, ohjauksen, tuen sekä palvelut ammattitaitoiselta henkilöstöltä. Asukkaan on mahdollista asua omassa kodissaan kuolemaansa asti, ellei hänelle tule tarvetta siirtyä sairaalahoitoon.

Tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista palvelusetelillä

Ylitornion kunnassa on otettu käyttöön palveluseteli ympärivuorokautisen palveluasumisen hankkimiseksi. Palveluseteli myönnetään asiakkaille, jotka täyttävät kriteerit. Kunnan myöntämä palveluseteli kohdistuu asukkaan tarvitsemaan hoivaan ja hoitoon. Asukas maksaa itse suoraan palveluntuottajalle mm. vuokran, ateriat ja hoivan/hoidon vuorokausihinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen.

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen perusteella, palvelusetelin arvo vuonna 2017 on kuitenkin enintään 95 euroa/asumisvuorokausi. Mikäli palvelusetelin arvo on suurempi kuin palveluntuottajan perimän hoivan hinta, palveluntuottaja voi laskuttaa kuntaa vuorokausihinnan mukaisesti.

Palvelusetelin myöntäminen

Palveluseteli on Ylitornion kunnan myöntämä sitoumus maksaa yksityisen palvelutuottajan tuottamasta ympärivuorokautisesta hoivasta ja hoidosta palvelusetelin arvon määrä.

Vanhus- ja hoitotyön johtaja tekee päätöksen setelin myöntämisestä. Päätöksessä määritellään mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelin myöntänyt viranhaltija tekee päätöksen setelin arvosta asiakkaan tulojen perusteella.

Päätöstä varten asiakkaan on toimitettava tulotietonsa selvityslomakkeella ja tarvittavilla liitteillä. Palvelusetelin arvoa voidaan korottaa perustellusta syystä, esimerkiksi asiakkaan toimeentulon vaarantuessa.

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään kunnan omaa palvelua. Palveluseteli on asiakkaalle vaihtoehto, josta on oikeus kieltäytyä. Asiakkaalla ei ole kuitenkaan ehdotonta oikeutta palveluseteliin, vaan kunta voi järjestää palvelut muulla tavoin.

Kunta hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää. Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon setelin myöntävältä viranhaltijalta. Luettelo hyväksytyistä palveluntuottajista löytyy myös Ylitornion kunnan kotisivuilta ja paperiversiona kunnanvirastolta perusturvatoimistosta.

Asiakas ostaa palvelun

Asiakas valitsee kunnan hyväksymistä palveluntuottajista sen palveluntuottajan, jolta hän haluaa ostaa palvelun. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa antamastaan palvelusta palvelusetelin arvoon saakka kuukausittain. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat tuotettavan palvelun yksityiskohdista kirjallisesti.

Palvelusetelin avulla järjestetyn ympärivuorokautisen hoivan aloittaminen edellyttää, että kunnan avopalveluohjaaja on tehnyt palveluntarpeen arvioinnin.

Mikäli asiakas haluaa palvelunsetelituottajalta muuta palvelua, mitä kunnan myöntämä palveluseteli ei kata, hän kustantaa sen itse.

Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta.

Asiakkaan asema palvelusetelillä

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet. Jos asiakas on palvelusetelillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen perusturvalautakunnalle ja palveluntuottajalle. Hän voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla myös yhteydessä sosiaali- tai potilasasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille kuten aluehallintoviranomaisilla (AVI).

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Erimielisyys voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Myös muut kuluttajaviranomaiset kuten kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta ovat tältä osin toimivaltaisia.

Palveluseteli voidaan myöntää ympärivuorokautiseen palveluasumiseen pääsyn kriteerit täyttävälle asiakkaalle palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaiseen hoivaan ja hoitoon. Hoidon ja palvelutarpeen arviointi tehdään kunnan toimesta ja käsitellään moniammatillisessa ryhmässä. Palvelun määrä ja sisältö määritellään asiakaskohtaisessa palvelusetelin myöntämispäätöksessä ja siihen liitetyssä palvelu- ja hoitosuunnitelmassa.

Palveluntuottaja tuottaa palvelun

Palveluntuottajan tulee olla Ylitornion kunnan hyväksymä ja palvelun tulee täyttää ne vaatimukset, jotka hyväksymiskriteereissä ja Ylitornion kunnan palvelusetelitoiminnan sääntökirjassa on asetettu. Palveluntuottaja on hakiessaan palvelusetelituottajaksi sitoutunut myös noudattamaan kunnan antamia ohjeita.

Palveluntuottaja hinnoittelee palvelunsa itse ja laskuttaa asiakkaalta sen osuuden hinnasta, jota palveluseteli ei kata.

Tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen kattaa seuraavat palvelut:

 • Ympärivuorokautinen perusturva
 •  Ammattitaitoisen henkilöstön tuki ja ohjaus jokapäiväisessä elämässä
 •  Osallistumisen mahdollisuus toimintakyvyn mukaan arjen askareisiin, harrastuksiin ja ulkoiluun
 •  Omahoitajan palvelut ja tuen
 •  Yhteistyö omaisten, läheisten ja viranomaisten kanssa
 •  Neuvonta esim. hoitotuen hakemiseen
 •  Tarvittavat sairaanhoitopalvelut yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan
 •  Henkilökohtaisesta päivittäishygieniasta ja puhtaudesta huolehtiminen
 •  Tarvittava peseytymisapu viikoittain saunassa tai suihkussa
 •  Aterioiden monipuolisuudesta huolehtiminen (myös mahdolliset erityisruokavaliot) ja ruokailussa avustaminen tarpeen mukaan (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala)
 • Vaate- ja liinavaatehuollosta huolehtiminen
 •  Asumisympäristön siivouksesta huolehtiminen

Hakeminen

Palveluasumiseen haetaan hakemuksella, joka on saatavissa kotihoidosta tai vanhus- ja hoitotyön johtajalta.

Palvelukodit:
Ylitornion Palvelutalo (kunnan omistama)
Katajahovi, Attendo (yksityinen, palveluseteli)
Palvelukoti Lantonvainio, Humana (yksityinen, palveluseteli)
Laurinranta (ent. Vesperkoti Ylitornio)

 

Juha Keski-Antila, palveluohjaaja

Puh. 0400 314 275

Alkuun