Siirry sisältöön

Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluasumisen maksut 1.1.2022 alkaen

 

ASIAKASMAKSUT, PÄIVITETTY

 

Säännöllisellä kotihoidolla, jolla tarkoitetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon antamaa palvelua, tuetaan asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä mahdollisimman pitkään. Säännöllinen kotihoito suunnitellaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kotihoidon käynnit suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan ja myönnetyt palvelut kirjataan asiakkaalle laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan tarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa.

Säännöllinen kotihoito sisältää henkilökohtaisen hoivan ja hoidon suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin, terveydentilan seurannan, lääkehoidon, toimintakyvyn ylläpidon tukemisen, palveluohjauksen ja sosiaalietuuksien varmentamisen.

Asiakasmaksulain mukaan jatkuvasta ja säännöllisestä palvelusta, jossa asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa, voidaan periä palvelun määrän, palvelun käyttäjän tulojen ja perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksut on käsiteltävä perhekokonaisuuden puitteissa ja maksua määrättäessä kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan tulot. Kotihoidon maksuja ei oteta huomioon terveydenhuollon maksukattoa laskettaessa.

Asiakasmaksulain 11 § perusteella voidaan maksua alentaa tai maksu voidaan jättää perimättä, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Perusteena käytetään toimeentulotukilaskelmaa

 

Alkuun