Siirry sisältöön

Kehitysvammapalvelut

 

Kehitysvammalaissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vamman tai vian vuoksi ja joka muun lain nojalla ei voi saada tarvitsemiaan palveluita. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito. Erityishuoltoon kuuluvia palveluita ovat tutkimus, terveydenhuolto, kuntoutus ja ohjaus sekä toiminnallinen valmennus, asumisen ja työ- ja päivätoiminnan järjestäminen, yksilöllinen hoito ja huolenpito, henkilökohtaisten apuvälineiden järjestäminen, perheenjäsenen tai muun läheisen henkilön ohjaus ja neuvonta, kehityshäiriöiden ehkäisy sekä tiedottaminen erityishuoltopalveluista (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977).

 

Jokipaju/Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta

Toiminta-ajatuksena on järjestää yksilöllisiä ja monimuotoisia aktiviteetteja ja viriketoimintaa erityistä tukea tarvitseville Ylitornion kuntalaisille. Toiminnat suunnitellaan yksilöllisesti yhteistuumin asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Arvot

 • aito asiakaslähtöisyys, kuntouttava ja ohjaava työote
 • osallisuus, sitoutuneisuus
 • elämänkaariajattelu
 • yhteisöllisyys
 • joustava palvelu
 • erilaisuuden arvostaminen

Asiakkaat

 • kehitysvammaiset henkilöt
 • mielenterveys- ja päihdekuntoutujat
 • osatyökykyiset

Aktiviteetit ja toimintamuodot

 • palveluohjaus
 • arjenhallinta, elämäntaitojen harjaannuttaminen (kodinhoito, henkilökohtaisten asioiden hoitaminen, sähköinen asiointi, sosiaalisten taitojen kehittäminen, työelämä- ja opiskeluvalmiudet).
 • ryhmämuotoinen toiminta: kokkikerho, valokuvausryhmä. tietokoneryhmä, liikunnalliset ryhmät, luontoryhmä, leivontaryhmä, valokuvausryhmä, taide ryhmä, puutyöryhmä ym.
 • luovuuden ilmaisu ja vuorovaikutus: musiikki, liikunta, kädentaidot, voimaannuttava valokuva, askartelu, kirjallisuus, elokuvat ym.
 • verkostoituminen ja yhteisölliset tapahtumat. Yhteistyö oppilaitosten, kolmannen sektorin eri toimijoiden kanssa.

 

Työtoiminnan asiakkaille tarjotaan tukea ja kuntoutusta jokapäiväisiin toimiin sekä rakennetta päiväohjelmaan. Työtoiminta tarjoaa mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille ja muille asiakkaille, joilla on erityistarpeita, erilaisia työn luonteisen toiminnan mahdollisuuksia asiakkaan omat mielipiteet ja kyvyt huomioiden. Työtoiminta tukee aikuisen asiakkaan hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta. Työtoiminnassa mukana olevat asiakkaat voivat saada eläkkeen lisäksi työosuusrahaa.

Työtoimintana voidaan järjestää myös ns. avotyötoimintaa. Avotyön keskeisenä tavoitteena on asiakkaan itsenäisyyden ja kehitysmahdollisuuksien lisääminen. Työ kuntouttaa ja tuo elämään sisältöä ja sosiaalisia suhteita. Päivät jäsentyvät mielekkäästi ja elämänhallinta lisääntyy. Avotyötoimintaa toteutetaan normaalilla työpaikalla asiakkaalle sovelletuin työtehtävin ja työajoin. Ohjaaja etsii soveltuvan avotyötoimintapaikan ja huolehtii toiminnan ohjauksesta ja muista sitä koskevista järjestelyistä. Avotyötoimintaan siirtyminen tapahtuu asteittain ja asiakas harjaannutetaan avotyötoimintaan työ- ja toimintakeskuksessa.

Yhteystiedot:
Jokipajun työ- ja päivätoimintakeskus, Alkkulanraitti 1, 95600 Ylitornio.
Puh. Ohjaajat: 0400220385

 

Kehitysvammaisten asumispalvelut

Päiväranta/Ohjattu ja autettu asumisyksikkö

Päivärannassa asukkaat asuvat vuokralla omissa asunnoissaan. Asuntoja on 16, joista 1 asunto on tilapäishoito/asumisvalmennuspaikka. Päivärannan kiinteistön omistaa ODL – Oulun diakonissalaitoksen säätiö. Kiinteistön saneeraus kehitysvammaisten asumispalveluyksiköksi aloitettiin kesällä 2015 ja muutto uuteen yksikköön tapahtui huhtikuussa 2016. Tarvittavat palvelut Päivärantaan tuottaa Ylitornion kunta. Asuminen Päivärannassa on ryhmämuotoista. Autettua, ohjattua ja tuettua asumista. Ammattitaitoiset hoitajat ovat paikalla ympärivuorokauden. Tavoitteena on tarjota yksilökeskeisiä asumispalveluja joissa asukkaita tuetaan kannustavalla ja ohjaavalla työotteella mahdollisimman itsenäiseen arjesta suoriutumiseen.

Yhteystiedot: Päivärannan asumisyksikkö, Alkkulanraitti 2, 95600 Ylitornio. puh. 0400220386

Asukkaaksi hakeminen

Päivärantaan asukkaaksi hakevien tulee ottaa yhteyttä vammaispalveluiden ohjaajaan.

Lisäksi Ylitornion kunta ostaa tarvittavaa palveluasumista yksilöllisen harkinnan mukaan muilta palveluntuottajilta. Laitoshoidon asumispalvelua ostetaan Kolpeneen palvelukeskukselta.

Perhehoito

Perhehoito on kehitysvammaisen hoitoa, huolenpitoa ja asumisen järjestämistä hänen kotonaan tai kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoito antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuuden hyvään elämään perheessä ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Omaishoito

Jos ikääntynyttä, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoidetaan kotona, voidaan häntä hoitavalle omaiselle tai läheiselle myöntää tietyin edellytyksin omaishoidon tukea. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tuki myönnetään kriteerit täyttäville hakijoille. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen. Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä.

Erityishuolto-ohjelma (EHO)

Kehitysvammalain mukaan jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten tulee laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma (34 §). Ohjelma sisältää suunnitelman annettavasta erityishuollon toteuttamistavasta sekä siitä, milloin viimeistään erityishuolto-ohjelma on tarkistettava.

Tuki- ja palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä.
Palvelusuunnitelman tulee tarvittaessa sisältää myös muita kuin vammaispalvelulain tarkoittamia palveluja ja tukitoimia.

Yksilöllinen palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä vammaisen henkilön ja tarvittaessa hänen perheensä
tai muiden henkilön hyvin tuntevien läheisten kanssa. Yhteistyötä voidaan tehdä laajasti
eri toimijoiden kanssa. Asiakkaan tai hänen perheensä luvalla suunnitelmapalaveriin voidaan pyytää perheenjäseniä, ystäviä,
terapeutteja, päiväkodin, koulun ja Kelan edustajia tai muita asian kannalta tarpeellisia henkilöitä.

Kelan etuudet

(esim. kuntoutus, vammaistuet, tulkkauspalvelut, erityishoitoraha sairaan lapsen vanhemmille, eläkettä saavan hoitotuki) Kelan etuuksista saa tarkempia tietoja http://www.kela.fi/ tai lähimmästä Kelan toimistosta.

 

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten tutkimus ja kuntoutus

Lasten ja nuorten poliklinikkapalvelut hankitaan Länsi-Pohjan keskussairaalan erityispoliklinikalta/palveluohjaaja Taina Urpunen p.016-243627, 0404823316 ja tarvittavat tutkimus ja kuntoutusjaksot Kolpeneen palvelukeskukselta Rovaniemeltä/sosiaalityöntekijä Marianne Lotvonen p.0407713292

Alle kouluikäisten kehitysvammaisten lasten kuntouttava päivähoito

Mikäli asiakkaalle on kuntoutussuunnitelmassa suositeltu kuntouttavaa päivähoitoa, tulee vanhempien ottaa yhteyttä vammaispalveluiden ohjaajaan. Kuntouttavaa päivähoitoa järjestetään yhteistyössä kunnan sivistystoimen kanssa. Kehitysvammaiset lapset voivat joskus olla päivähoidossa vain kuntoutuksellisista syistä. Silloin päivähoitomaksut voivat poiketa tavallisista.

vammaispalveluiden ohjaaja Puh. 0400 220384

Tilapäisasuminen Päivärannassa

Päivärannassa järjestetään myös tilapäishoitoa sekä omaishoidon lomitusta kehitysvammaisille asiakkaille. Kun tulet yhteisöömme tilapäishoitoon, sinulla on oltava mukanasi.

 • henkilökohtaiset hoitotarvikkeet
 • henkilökohtaisen hygienian välineet
 • omat henkilökohtaiset vaatteet
 • sisäkengät
 • apuvälineet
 • lääkkeet

 

Asumisvalmennus

Asumisvalmennuksen tarkoituksena on kehitysvammaisen ihmisen arkielämässä tarvittavien taitojen opetteleminen. Valmennuksessa tuetaan ja opetetaan taitoja, jotka lisäävät henkilön omatoimisuutta ja arjenhallintaa. Asumisvalmennus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti valmennettavan lähtökohdista.

Asumisvalmennuksessa

 • harjoitellaan pitämään huolta henkilökohtaisesta hygieniasta ja pukeutumisesta
 • opitaan ruoanvalmistusta ja kodin siivousta
 • harjoitellaan lähiympäristössä liikkumista ja julkisten kulkuneuvojen käyttämistä
 • harjoitellaan myös vaatteiden pesua ja asiointia esimerkiksi kaupassa ja pankissa
 • valmennukseen kuuluu myös vapaa-ajan taitojen harjoittelua

 

Lisätietoja: kehitysvammapalveluista, työ-ja päivätoiminnoista, asumisesta, asumisvalmennuksesta sekä tilapäishoidosta:

Anna-Maija Rautio
vammaispalveluiden ohjaaja
Alkkulanraitti 1
95600 Ylitornio
puh. 0400220384
anna-maija.rautio@ylitornio.fi

 

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto tekee  aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Kunnanhallitus on nimennyt toimikaudelle 2021-2024 vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi vammaisneuvostossa on edustettuna riittävä määrä vammaisjärjestöjen edustajia.

Vammaisneuvoston kunnan/järjestöjen edustajat toimikaudelle 2021-2041:

 • Ylitornion invalidit ry
 • Kehitysvammaisten tuki ry
 • Kehitysvammaisten tyki ry
 • Ylitornion näkövammaiset ry
 • Ylitornion reuma- ja tules ry
 • Ylitornion reuma- ja tules ry
 • Ylitornion kuulo ry
 • Ylitornion mielenterveysyhdistys ry
 • Ylitornion sydänyhdistys ry
 • Ylitornion syöpäkerho
 • Ylitornion muistiyhdistys ry
 • kunnanhallituksen nimeämät jäsenet:
  Matti Lipponen (varajäsen Tommi Knuuti), Leila Rautio (varajäsen Heli Mäkikyrö), Hanna Ojanperä (varajäsen Jari Angeria), Vuokko Vakkuri (varajäsen Rauha Turunen), Sari Salonen (varajäsen Regina Savolainen)

 

Alkuun