Siirry sisältöön

Kuntapalveluiden uudet toimintamallit ja palvelujärjestelmät Ylitorniolla

Ajankohtaista:

Hankkeen osana pilotoidaan videomateriaalin käyttöä. Hankkeessa tuotetut videot löytyvät täältä.

Projektista

Kunnat ovat tilanteessa, jossa palvelujärjestelmiä ja –rakenteita organisoidaan uusista lähtökohdista. Uudessa tilanteessa kunnilta edellytetään uudenlaista strategista ajattelua, jossa tulevaisuuden visiot ja toiminnan kehittämiseen liittyvät strategiset tavoitteet pystytään määrittelemään aikaisempaa laajemmissa yhteistyöverkostoissa. Tulevaisuuden strategiatyössä tulee pystyä hahmottamaan kuntayhteistyön mahdollisuudet ja löytämään kunnan sisäiseen kehittämis- ja johtamistyöhön toimintamallit, joilla tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata. Keskeisenä tavoitteena on kehittää toimintamalli, jolla taataan kunnan palvelutoiminnan tuloksellisuus. Kuntien palvelutoiminnan tuloksellisuus ja laatu pohjautuu osaavaan henkilöstöön ja palvelujen tehokkaaseen organisointiin, joten toimintamallien kehittäminen tulee ulottaa työyhteisö- ja henkilöstötasolle.

Projektin päätavoitteena on kehittää Ylitornion kunnalle toiminta- ja johtamismalli, jolla pystytään luomaan henkilöstölle edellytykset vastata nähtävissä oleviin toimintaympäristön muutoksiin. Toimintaympäristön muutokset liittyvät mm. henkilöstön ikärakenteeseen ja tämän seurauksena suureen henkilöstön vaihtuvuuteen sekä palvelutarpeiden kasvuun. Keskeisessä osassa on henkilöstönäkökulma, jolloin huomion keskipisteenä on strategialähtöinen osaamisen kehittäminen ja riittävän osaamistason varmistaminen, ikäjohtaminen, lähiesimies- ja alaistaidot, viestintä sekä työssä jaksaminen. Kunnassa on tapahtumassa useita niin virkamies- kuin luottamushenkilömuutoksia uuden kunnanjohtajan, uusien luottamushenkilöiden ja uuden toimintajärjestelmän myötä.

Hankkeen myötä kunnalle syntyy uusi ja innovatiivinen perehdyttämismalli, jonka toteutuksesta vastaavat DreamBroker oy ja Ahaa-vision. Kuntaan luodaan perehdyttämiseen ainutlaatuinen sähköinen nettipohjainen ohjausmalli, joka tukee henkilöstöä, sekä aktivoi kouluttautumaan. Mallia rakennetaan, suunnitellaan ja käytännössä toteutetaan koko projektin ajan ja sen myötä kuntaan saadaan uudenlainen sähköinen ohjeistusmalli, jota voivat käyttää myös muut vastaavantyyppiset kunnat. DreamBroker oy:n palvelukuvaus löytyy projektisuunnitelman liitteenä. Mallin toteutukseen tulevat mukaan kaikki kunnan työntekijät, joten sen käytettävyys ja toiminnallisuus, sekä henkilöstöyhteistyö parantavat hankkeen tuloksien saavuttamista, sekä positiivisesti niin kunnan sisäiseen, kuin ulkoiseenkin yhteistyöhön.

Projekti kestää syyskuulle 2015.

Projektin rahoittajana on TEKES. Kumppanina Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut.

Hankesuunnitelma

Alkuun