Siirry sisältöön

Sidonnaisuudet

Kuntalain 84 §:ssä on säännökset kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan sidonnaisuuksien hoitamisesta.

Tämän pykälän 2. momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.  Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.  Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.  Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollisia tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

***

Tällä sivulla esitetään Kuntalain 84 §:n edellyttämien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset; kunnanhallituksen jäsenten, teknisen lautakunnan jäsenten, valtuuston puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien,
kunnanjohtajan sekä lautakunnan esittelijöiden vapaaehtoisesti antamat sidonnaisuusilmoitukset.

Sidonnaisuudet valtuustokaudella 2021-2025

 

 

 

 

 

Alkuun