Avoimet työpaikat

Ylitornion kunta  työllistää yli 400 eri alan ammattilaista. Kunnan palveluksesta löytyy mm. hallinnon, opetuksen ja kasvatuksen, tekniikan, terveydenhuollon- ja sosiaalialan ammattilaisia.

Ylitornion kunta käyttää rekrytoinnissa Kuntarekry.fi –palvelua. Käy tutustumassa palveluun linkistä. Jatkossa myös sijaisten rekrytoinnissa siirrytään järjestelmän käyttöön. Sähköinen rekrytointijärjestelmän avulla löydät kuntatyöpaikat yhdestä osoitteesta. Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti. Hakemuksiin pääset alla  haulla www.kuntarekry.fi -sivuilta. Järjestelmä lähettää vahvistuksen hakemuksen perilletulosta. Hakemuksen liitteet pyydetään haastatteluihin. Hakemuksen yhteydessä mainitaan, mikäli hakeminen tulee tehdä muulla tavalla. Ylitornion kunnan työpaikat ovat nähtävissä suoraan Kuntarekryssä ja kaikki Ylitorniolla avoimet työpaikat www.te-palvelut.fi -sivuilla

______

 

Avopalveluohjaaja

Haettavana avopalveluohjaajan virka

Virkaan valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus. Tehtävän menestyksekäs hoito edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää sosiaalialan tuntemusta ja esimieskokemusta. Hakijan eduksi katsotaan Pegasos-kotihoito-ohjelman ja Titania-työvuorosuunnitteluohjelman hallinta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Avopalveluohjaaja vastaa avopalvelun asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista, asiakassuunnitelmien laadinnasta, omaishoidontuen, vanhusten ja lapsiperheiden kotihoidon palvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä yhteistyössä toisen avopalveluohjaajan ja kotihoidon muun tiimin kanssa.

Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemus ja cv täytetään sähköisenä www.kuntarekry.fi sivustolla.

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan haastattelun yhteydessä.
Lisätiedot


Koulunkäynninohjaaja

Hakijoilta toivomme innokasta ja aktiivista otetta. Tarjoamme haastavaa työtä ja hyviä työkavereita. Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva, vähintään toisen asteen ammatillinen tutkinto. Hakijalle voidaan lukea eduksi aikaisempi työkokemus vastaavan kaltaisista työtehtävistä.

Haemme mukavaan joukkoomme ohjaajaa, joka on aikaansa seuraava, tiimityö- ja tvt-valmiudet sekä ennakkoluulottoman asenteen omaava, oman työnsä ja koulun kehittämisestä kiinnostunut henkilö. Arvostamme innokasta ja aktiivista otetta, joustavuutta, yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä yksilön kohtaamisen ja ryhmänhallinnan taitoja. Nämä taidot ja ominaisuudet arvioidaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella. Ohjaajan tehtävät painottuvat luokkamuotoiseen ohjaukseen.

Työaika on 30 h/vko. Tehtävään valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on kolme kuukautta.

Määräaikainen toimi Ylitornion perusopetukseen 12.8.2019 - 01.06.2020 väliseksi ajaksi. Työsuhteen alkaessa ensisijainen työpiste on Kaulirannan koulu.

Hakemukset pyydetään toimittamaan Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksen yhteyteen tulee liittää todistusjäljennökset. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään elokuun alussa.

Hakuaika päättyy torstaina 26.7.2019 klo 15.00.
Lisätiedot


Hammashoitaja

Ylitornion kunnassa on avoinna hammashoitajan toimi. Kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tai suun terveydenhoitoon suuntautuneen lähihoitajan tutkinto. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Työtehtäviin kuuluu hammaslääkärin avustamisen lisäksi välinehuoltoa ja toimistotehtäviä. Käytösämme on tällä hetkellä WinHit-potilastietojärjestelmä. Tehtävän hoitamisessa edellytetään asiakaskeskeistä työskentelytapaa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Toimen täyttämisessä sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun toimeen valittu on esittänyt tutkinto- ja työtodistukset sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Lisätiedot


Luokanopettajan määräaikainen virka

Etsimme Ylitornion kunnan Ainiovaaran kouluun Luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaista ajalle 9.8.2019- 4.2.2020.

Sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.
Sijaiseksi voidaan palkata myös alle 30-vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Koeaika 2kk.

Hakuaika päättyy 27.07.2019 klo 12.00. Hakemus tulee jättää sähköisesti kuntarekry-palvelun kautta ja siihen on liitettävä kopiot tutkintotodistuksista.
Lisätiedot


Hoitajan toimi (7)

Haemme seitsemää (7) hoitajaa. Työssä edellytetään kuntouttavaa työotetta, aktiivista asiakaskeskeistä työskentelytapaa sekä joustavuutta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. . Työkokemus hoito-ja hoivatyöstä lasketaan hakijalle eduksi. Työ on 3-vuorotyötä. Hoitajat työskentelevät palvelutalolla, kehitysvammahuollossa, terveyskeskussairaalassa ja kotihoidossa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005, § 8, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) mukainen pätevyys ja valitulla tulee olla Valviran myöntämä oikeus toimia terveydenhuollon nimikesuojatussa ammattitehtävässä (rekisteröityminen Terhikki-rekisteriin) .

Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä.

Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun toimeen valittu on esittänyt tutkinto- ja työtodistukset sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan .
Lisätiedot


Sairaanhoitajan toimi (2)

Ylitornion kunta hakee kahta (2) sairaanhoitajaa . Sairaanhoitajien toimipaikka on pääasiassa terveyskeskussairaalassa. Toimeen sisältyy opetusvelvollisuus ja velvollisuus työkiertoon. Tehtävän hoitamisessa edellytetään aktiivista asiakas- / potilaskeskeistä työskentelytapaa, joustavuutta ja hyviä yhteistyö- sekä vuorovaikutustaitoja sekä innostusta oman ammattitaidon sekä työyhteisön kehittämiseen. Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.


Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Valinta suoritetaan ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun toimeen valittu on esittänyt tutkinto- ja työtodistukset sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja hänet on merkitty Terhikki-rekisteriin.
Lisätiedot


Päätoiminen tuntiopettaja

Ylitornion kunta hakee päätoimista tuntiopettajaa ajalle 1.9.2019-31.7.2020. Opettaja tulee työskentelemään Ainiovaaran koulussa maahanmuuttajien valmistavan opetuksen tehtävässä.

Ainiovaaran koulussa toimivat luokka-asteet 1.-9. Talossa on erinomaiset tilat opiskeluun ja harrastamiseen. Yhteisöllisyys ja turvallisuus ovat koulun peruskivi: oppilaalle luodaan tuttu ja turvallinen yhdeksänvuotinen oppimispolku saman katon alla.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on luokan- tai aineenopettajan kelpoisuus. Eduksi hakijalle voidaan katsoa aiempi kokemus maahanmuuttajien opetuksesta. Pätevien hakijoiden puuttuessa epäpätevätkin huomioidaan. Kopiot tutkintotodistuksista pyydämme liittämään hakemuksen liitteeksi. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun tulee toimittaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy 9.8.2019 klo 15.00.
Lisätiedot


Erityislastentarhanopettaja

Ylitornion kunnan varhaiskasvatuksessa julistetaan haettavaksi 9.8.2019 klo 15.00 mennessä

ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN toimi

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (2018/540) 30 §:n mukainen koulutus. Tehtävään valittavalta edellytetään joustavuutta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aktiivista kehittämisotetta. Erityislastentarhanopettajan tehtävään kuuluu työn alka-essa työskentely päiväkodin lapsiryhmässä sekä kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtävät kunnan kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä.

Työ alkaa 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydenti-lastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi tai postitse osoittee-seen Ylitornion kunta/Varhaiskasvatus, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio.
Lisätiedot


Luokanopettajan virka

Ylitornion kunnan sivistystoimessa on avoinna toistaiseksi voimassa oleva perusopetuksen luokanopettajan virka alkaen 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan.
Viran sijoituspaikkana on Ainiovaaran yhtenäiskoulu.

Ainiovaaran peruskoulu on juuri saneerattu yhtenäiskoulu ja sieltä löytyvät modernit ja viihtyisät työtilat sekä kattava opetusvälineistö. Ylitornion kunta ja koko Tornionlaakson alue vaaroineen ja vesistöineen tarjoavat puhtaan luonnon ohella erinomaiset puitteet mukavalle asumiselle ja monipuoliselle harrastamiselle.
Viran kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittävää työotetta.

Koeaika on 6 kk. Valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee jättää sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää kopiot tutkintotodistuksista. Hakuaika päättyy 26.7.2019 klo 15:00.
Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Lisätiedot


Sairaanhoitajan sijaisuuksia

Haemme sairaanhoitajia eri pituisiin sijaisuuksiin terveyskeskukseen. Sijaisuuksien hoitamisessa edellytetään aktiivista asiakas- / potilaskeskeistä työskentelytapaa, joustavuutta ja hyviä yhteistyö- sekä vuorovaikutustaitoja. Sijaisten tulee olla tarvittaessa valmiita työskentelemään kolmivuorotyössä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Huomioimme hakijoina kuitenkin myös ko. tutkinnon äskettäin suorittaneet, joita ei ole vielä merkitty Terhikki-rekisteriin. Soita tai tee hakemus.
Lisätiedot


Hoitajan sijaisuuksia

Haemme hoitajia eripituisiin sijaisuuksiin palvelutalolle, terveyskeskussairaalaan ja kotihoitoon. Työ on palvelutalolla ja terveyskeskussairaalassa 3-vuorotyötä, kotihoidossa 2-vuorotyötä. Sijaisuuksien hoitamisessa edellytetään aktiivista asiakaskeskeistä työskentelytapaa sekä joustavuutta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Huomioimme hakijoina lähihoitajat , perushoitajat sekä alan opiskelijat. Soita tai tee hakemus.
Lisätiedot