Avoimet työpaikat

Ylitornion kunta  työllistää yli 400 eri alan ammattilaista. Kunnan palveluksesta löytyy mm. hallinnon, opetuksen ja kasvatuksen, tekniikan, terveydenhuollon- ja sosiaalialan ammattilaisia.

Ylitornion kunta käyttää rekrytoinnissa Kuntarekry.fi –palvelua. Käy tutustumassa palveluun linkistä. Jatkossa myös sijaisten rekrytoinnissa siirrytään järjestelmän käyttöön. Sähköinen rekrytointijärjestelmän avulla löydät kuntatyöpaikat yhdestä osoitteesta. Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti. Hakemuksiin pääset alla  haulla www.kuntarekry.fi -sivuilta. Järjestelmä lähettää vahvistuksen hakemuksen perilletulosta. Hakemuksen liitteet pyydetään haastatteluihin. Hakemuksen yhteydessä mainitaan, mikäli hakeminen tulee tehdä muulla tavalla. Ylitornion kunnan työpaikat ovat nähtävissä suoraan Kuntarekryssä ja kaikki Ylitorniolla avoimet työpaikat www.te-palvelut.fi -sivuilla

______

 

Kasvatuskumppanuuskoordinaattori / Hanketyöntekijä

Kasvatuskumppanuuskoordinaattorin määräaikainen toimi ajalle 10.2. - 31.7.2020

Työn jatko mahdollinen toisen, lapsia ja nuoria koskevan hankkeen parissa.

Kasvatuskumppanuuskoordinaattorin työ on innovatiivista ja uusia toimintatapoja rakentavaa yhteistyötä koulujen, sosiaalitoimen ja kotien välillä. Toiminnan pilotointiin kunta on saanut rahoituksen valtionavustuksena.

Tärkeänä osana pilotointihanketta on luoda uusia tapoja saada huoltajia aktiivisesti mukaan lastensa koulunkäyntiin liittyviin tukitoimiin kuten esim. vanhempainiltoihin. Lisäksi hankkeella pyritään lisäämään kotien ja koulujen vuorovaikutusta lasten kasvua- ja kehitystä entistä paremmin tukevaksi.

Työssäsi toimit osana lapsiperhepalveluja, joissa lähityötiimisi muodostavat varhaisen tuen palvelujen ammattilaiset. Tarjoamme innostavan ja kehittämismyönteisen työyhteisön sekä mm. koulukuraattorin ja koulupsykologin kollegiaalisen tuen. Toimit tiiviissä yhteistyössä myös peruskoulujen henkilöstön sekä kunnan sosiaalitoimen ja perhetyön kanssa. Työtehtäviin sisältyy työskentelyä useassa eri yksikössä, joten oman auton käyttö on välttämätöntä.

Kelpoisuusehtona on vähintään tehtävään soveltuva alempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä tarvitaan joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta. Kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä tukitoimien suunnittelusta ovat oleellista osaamista työssä suoriutumisen kannalta. Koulumaailman tuntemus voidaan katsoa hakijalle eduksi.

Arvostamme hakijoissa tietämystä perusopetuksen oppilashuollosta , tuntemusta lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin liittyvästä problematiikasta, halua työn kehittämiseen, positiivista asennetta, sitoutumista haettavana olevan tehtävän hoitamiseen, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Näitä em. taitoja ja kykyjä arvioidaan hakemusten ja haastattelujen kautta.

Toimessa 2 kk:n koeaika.

Hakuaika päättyy 5.2.2020 klo 15:00

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti kuntarekry.fi tai paperisena osoitteeseen Ylitornion kunta / sivistystoimi Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio


Lisätiedot


Erityislastentarhanopettaja

Ylitornion kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana 31.1.2020 klo 15.00 mennessä

ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN toimi

Erityislastentarhanopettaja osallistuu yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja monialaisten toimijoiden kanssa tukea tarvitsevan lapsen kehityksen ja oppimisen tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lisäksi hän tukee osaltaan henkilöstöä pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä osallistuu yhteistyössä toiminnan kehittämiseen. Tehtävään kuuluu toimia kiertävänä erityislastentarhanopettajana kunnan kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Varhaiskasvatuksen tulosalueen kokonaisuuteen kuuluu kaksi päiväkotia, kaksi ryhmäperhepäiväkotia ja perhepäivähoitoa.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 30 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Tehtävään valittavalta edellytetään joustavuutta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aktiivista kehittämisotetta.

Työsuhteen aloittamisajankohta on 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi tai postitse osoitteeseen Ylitornion kunta/Varhaiskasvatus, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio.

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Päivi Yliniva puh. 0400-220368, paivi.yliniva@ylitornio.fi.


Lisätiedot