Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu

Ylitornion kunnanvirasto

avoinna ma-pe   kello 09.00-15.00
– lounastauko klo 11.30-12.15

www.ylitornio.fi
Alkkulanraitti 55,
95601 Ylitornio
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
kirjaamo@ylitornio.fi
asiakasneuvoja: 0400-220367

Kuluvan valtuustokauden loppuun asti kunnalliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi tarpeen mukaan kunnan kotisivuilla, Meän Tornionlaakso –lehdessä sekä hallintokuntien erillisen päätöksen mukaan myös muissa tiedotusvälineissä. Ilmoitukset avoimista viroista ja toimista julkaistaan lisäksi niin kuin niistä on erikseen säädetty sekä viran haettavaksi julistavan viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolmessa ammatti-, sanoma- ja paikallislehdessä.

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset 2018 pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maanantai kello 14.00. Kokouksia voidaan tarpeen vaatiessa pitää muinakin aikoina. Kunnanhallituksen kokoukset kevätkaudella 2018 pidetään seuraavasti:  15.1., 29.1., 19.2., 12.3., 26.3., 16.4., 7.5., 28.5., 18.6., 2.7.2018, 20.8. Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Pöytäkirja pidetään tarkastuksen jälkeen seuraavana arkipäivänä yleisesti nähtävänä hallinto-osastolla kunnanviraston aukioloajan.

Kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokouksen jälkeisenä seuraavana keskiviikkona ja pöytäkirja on nähtävillä kokouksen jälkeisenä seuraavana torstaina.

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Lautakuntien pöytäkirjat ovat nähtävänä ko. toimistossa joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kunnanviraston aukioloajan, sekä kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Kunnanjohtaja on yleisön tavattavissa kunnanvirastossa viraston aukioloaikana, elleivät kiireelliset virkatehtävät sitä välttämättömästi estä.

YLITORNION KUNTA

______________________________________________

TEKSTIILIVUOKRAUS- JA PESULAPALVELUA KOSKEVA HANKINTA

Hankintayksikkö Ylitornion kunnan tekninen toimi pyytää Hilma-ilmoituskanavassa 4.7.2018 julkaistun ilmoituksen, tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti tarjousta tekstiilivuokraus- ja pesulapalvelusta seuraavasti:

 1. HANKINNAN KOHDE JA TAVOITTEET

Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään sitovia tarjouksia terveyskeskuksen ja palvelutalon liina- ja potilasvaatteiden sekä muiden Ylitornion kunnan toimipisteiden (mm. toimintakeskus, päiväkodit, uimahalli) liinavaatteiden tekstiilivuokraus- ja pesulapalveluista. Lisäksi hankinta sisältää erillispesuna käsiteltäviä tuotteita (esim. matot). Hankinnan kohde kuvataan tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Tarjoajaa ja tarjottavia palveluita koskevat vaatimukset ja tavoitteet on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteissä 2-3. Liitteet 2-3 toimivat samalla tarjouslomakkeina, jotka tulee palauttaa tarjouksen jättämisen yhteydessä.

 1. SOPIMUSKAUSI JA OPTIOT

 Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoituksesta (tavoitteena 1.1.2019) ja päättyy 31.12.2021. Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimusta 2 optiovuotta sopimuskauden päättymisestä lukien.

Lisähankintaoptio: Sopimuksen sisältöä voidaan laajentaa niin sovittaessa kattamaan myös muita vastaavia palveluja tai tuotteita. Tarjoukseen tulee liittää hinnastot (liite 5) muista vastaavista palveluista. Muiden palvelujen hinnasto ei kuulu hankinnan päätöskriteereihin

 1. HANKINTAMENETTELY

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007).

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjoajan halutessa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat tarjoajan itsensä vastattavina.

 

 1. YHTEYDENPITO JA LISÄTIEDOT KILPAILUN AIKANA

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen marjaana.liikala@ylitornio.fi Kysymykset on lähetettävä viimeistään 31.7.2018 kello 15.00 mennessä.  Vastaukset kysymyksiin annetaan viimeistään 8.8.2018. samansisältöisesti kysyjästä riippumatta kaikille palautussähköpostiosoitteen em. osoitteeseen ilmoittaneille. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata, vaan tarjoajien tulee esittää kysymyksensä edellä esitetyillä tavoilla.

TARJOUSTIETOJEN JA HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi tai asianosaisjulkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. Hintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 §). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

 1. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN JA VOIMASSAOLO

 Ylitornion kunnan tekniselle lautakunnalle osoitettu sitova kirjallinen tarjous liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Ylitornion kunnan kirjaamoon viimeistään 20.8.2018 kello 13.00.  Lisäksi tarjous on toimitettava sähköisenä versiona USB – muistitikulla samassa kirjekuoressa paperiversion kanssa. Jos sähköisen ja paperiversiona toimitetun tarjouksen välillä on ristiriitaa, noudatetaan tarjouksen paperiversioita.

Posti- ja käyntiosoite:     Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

Tarjouksen voi jättää myös täysin sähköisessä muodossa edellä mainituin ehdoin osoitteeseen kirjaamo@ylitornio.fi.

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjousmerkintä ”Tekstiilivuokraus- ja pesulapalvelu” on mainittava kirjekuoressa. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 31.12.2018 saakka.

  TARJOUSTEN KÄSITTELY

Menettelyn vaiheet ovat seuraavat:

 1. a) Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen (liitteen 2 mukaisesti)
 2. b) Tarjousten ja palvelujen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen (liitteiden 3 ja 4 mukaisesti)
 3. c) Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset käsitellään siten, että ensin jokainen tarjous arvioidaan tarjouspyynnössä mainittuihin valinta- ja vertailuperusteisiin nähden. Sen jälkeen tarjouksia vertaillaan keskenään.
 4. d) Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen
 5. e) Hankintasopimusten solmiminen

TARJOUSTEN KOKONAISTALOUDELLISEN EDULLISUUDEN VERTAILU

Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, vertaillaan esitettyjen vertailuperusteiden avulla.

 

Tarjoajaa pyydetään varmistumaan siitä, että kaikkiin vertailuperusteisiin liittyen on toimitettu riittävä määrä asiakirjoja ja tietoja, joiden perusteella tilaaja voi saada riittävän selkeän kuvan vertailun pohjaksi.

Hankinnan valintaperusteena on seuraavin kriteerein määriteltävä kokonaistaloudellinen edullisuus:

Laatu, painoarvo 60 % jossa arvioidaan seuraavia tekijöitä:1.1 Ratkaisun toiminnallisuus, painoarvo 40 %Toiminnallisuutta arvioidaan silmällä pitäen koko sopimuskautta. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen kuinka kuvattu prosessi varmistaa luvatun palvelutason toteutumisen ja korkean toimitusvarmuuden. Arviointiin sovelletaan seuraavia seikkoja: Toteutussuunnitelma, painoarvo 20 %

 

 1.  
  • palvelun aloittaminen, joustavuus ja nopeus
  • palveluprosessin ja asiakaspalvelun kuvaus, tavoitettavuus, joustavuus ja nopea reagointi
  • kuvaus tekstiilien pesusta ja hygieenisyydestä, hygieenisyyden varmistus
  • kuvaus jakelupalvelusta, toimitusten suunnittelu ja seuranta, toimitusten varmuus ja säännöllisyys
  • toimitusten varmistukset häiriö-, muutos- ja hätätilanteissa; tilaajan ja

toimittajan muutokset ja häiriöt:

   • arkipyhät
   • tuotantohäiriöt (myös kuinka varapesula kykenee huoltamaan tuotteet ja toimittamaan ne tilaajalle sopimuksen mukaisesti)
   • muutokset henkilöiden vaatetarpeissa sekä tilaajan organisaatiossa
  • tuotteiston hallinta toimipistekohtaisesti
  • Toteutussuunnitelma arvioidaan asteikolla 0 – 20 pistettä:
 • Toteutussuunnitelma on paras, 20 pistettä
 • Toteutussuunnitelma on toiseksi paras, 10 pistettä
 • Toteutussuunnitelma on kolmanneksi paras, 5 pistettä
 • Muille tarjouksille annetaan 0 pistettäTuotteiden laatu, soveltuvuus käyttöön ja tuotevalikoima arvioidaan asteikolla 0 – 10 pistettä:

 

 

 • Tuotevalikoima ja tuotteiden laatu ja soveltuvuus tilaajan tarpeisiin, painoarvo 10 %
 • Laatu, soveltuvuus ja tuotevalikoima on paras, 10 pistettä
 • Laatu, soveltuvuus ja tuotevalikoima on toiseksi paras, 5 pistettä
 • Laatu, soveltuvuus ja tuotevalikoima on kolmanneksi paras, 2 pistettä
 • Muille tarjouksille annetaan 0 pistettäAsiakaspalautteiden ja reklamaatioiden hoito, painoarvo 10 %

 

 

  • asiakastyytyväisyyden seuranta
  • reklamaatioiden käsittely ja seuranta
  • vertailussa arvostetaan:
   • monipuolisia palautteenantokanavia
   • nopeaa ja vakiintunutta palautteiden käsittelyprosessia
   • selvitystä palautteiden seurannan hyödyntämisestä toiminnan kehittämisessä
   • Asiakaspalautteiden ja reklamaatioiden hoito arvioidaan asteikolla 0 – 10 pistettä:
 • Asiakaspalautteiden ja reklamaatioiden hoito on paras, 10 pistettä
 • Asiakaspalautteiden ja reklamaatioiden hoito on toiseksi paras, 5 pistettä
 • Asiakaspalautteiden ja reklamaatioiden hoito on kolmanneksi paras, 2 pistettä
 • Muille tarjouksille annetaan 0 pistettä1.2 Tarjoajan laadun hallinta, painoarvo 20 %

 

 

 •  
 •  
  • sertifioitu laadun johtamisjärjestelmästandardi ja sertifioitu mikrobiologisen

puhtauden standardi (SFS-EN 14065), painoarvo 10 %

  • sertifioitu ympäristön johtamisjärjestelmästandardi, painoarvo 10 %
  • Tarjoajan laadun hallinta arvioidaan asteikolla 0 – 10 pistettä:
 • Sertifioitu johtamisjärjestelmästandardi, 10 pistettä
 • Sisäinen johtamisjärjestelmästandardi, 4 pistettä
 • Ei johtamisjärjestelmästandardia, 0 pistettä

 

 

 • Tarjoajan ympäristön hallinta arvioidaan asteikolla 0 – 10 pistettä:
 • Sertifioitu johtamisjärjestelmästandardi, 10 pistettä
 • Sisäinen johtamisjärjestelmästandardi, 4 pistettä
 • Ei johtamisjärjestelmästandardia, 0 pistettäTarjouksen tuotteiden ja prosessien arvioinnin tekee asiantuntijoista kerätty ryhmä. Ryhmä arvioi prosesseja kuvausten perusteella, tuotevalikoimaa ja tuotteiden soveltuvuutta tarjouksen mukana toimitettujen tuote-esitteiden, hinnastojen ja kuvausten perusteella.

 

 

 • Hinta, painoarvo 40 %Vertailuperusteena on tekstiilien vuokrahinta ja kohdassa 1. mainittujen muiden tekstiilien pesulapalveluista annettu hinta €/kpl. Hinta pisteytetään ostoskorityyppisesti niistä tuoteriveistä, joista on pyydetty hintatiedot. Hintavertailussa käytetään tarjouspyynnön liitteessä 4 ilmoitettuja kappalemääriä. Tarjottu hinta kerrotaan kappalemäärällä, jolloin saadaan rivin arvo ja rivien arvot lasketaan yhteen. Halvimman hintakorin yhteishinnan tarjonnut tarjoaja saa lopulliseen vertailuun 40 hinta/vertailupistettä, johon muiden tarjoajien hinnat suhteutetaan. Ostoskorin pistemäärä lopulliseen vertailuun = edullisin hintakorin hinta jaetaan tarjotulla hintakorin hinnalla ja kerrotaan 40, jolloin saadaan kyseisen tarjouksen pisteet.Päiväys ja allekirjoituksetYlitorniolla 4.7.2018  Jarmo Jaako                                                                                         2. Tarjoajaa koskevat vaatimukset, tarjouslomake (palautetaan täytettynä tarjouksen yhteydessä)4.   Hinnat, tarjouslomake (palautetaan täytettynä tarjouksen yhteydessä) 

 

 1. Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että tarjouksessa on oltava tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot, jotta tarjous on tarjouspyynnön mukaisesti vertailukelpoinen ja voidaan hyväksyä tarjous vertailuun.
 2. 5.   Hintaerittelylomake kilopyykin osalta
 3. 3.   Palvelua koskevat vaatimukset, tarjouslomake (palautetaan täytettynä tarjouksen yhteydessä)
 4. 1.   Hankinnan kohteen kuvaus
 5. LIITTEET    
 6. _____________________________
 7. Tekninen johtaja
_Lisätiedot: julkiset hankinnat-sivuilta
______________________________________________________________

Kuulutus

Martimojoen sillan tiesuunnitelma

Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on toimittanut tiesuunnitelman,joka koskee VT21 parantamista Martimojoen sillan kohdalla.

Tiesuunnitelma on nähtävänä Ylitornion kunnanviraston teknisessä toimistossa 2.7.–15.8.2018 sen aukioloaikana. Kunnanviraston ollessa suljettuna nähtävillä olo on kirjastossa sen aukioloaikana.

Tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset on osoitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella Ylitornion tekninen lautakunta, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio.

Ylitorniolla, 29.6.2018

Tekninen lautakunta

______________________________________________

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  22.3.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava samaa vuorovaikutusmenettelyä (MRL 15§) kuin kaavoja valmisteltaessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi rakennusjärjestystä laaditaan, miten hanke etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana. Rakennusjärjestys arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2018.

Suunnitelma on nähtävänä Ylitornion kunnan rakennusvalvonnassa virka-aikana sekä internetsivuilla osoitteessa www.ylitornio.fi koko suunnitteluprosessin ajan. Mielipiteet tulee jättää kirjallisena Ylitornion kunta, tekninen toimisto, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

22.3.2018

Ylitornion kunta

Tekninen lautakunta

______________________________________________

Valtionavustukset yksityisteiden parantamiseen vuodelle 2017

Lapin ELY-keskus myöntää vuosittain avustuksia valtionapukelpoisten yksityisteiden perusparantamishankkeisiin. Yksityisteiden kunnossapitoa ei avusteta.

Valtionapukelpoisuuden ehdot ovat, että tiekunta on perustettu ja tie on autolla ajokelpoinen.  Lisäksi tien on oltava liikenteellisesti merkittävä tai pysyvän asutuksen pääsytie vähintään yhden kilometrin matkalta, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.

Parantamisen valtionavustus on harkinnanvarainen.  Parantamishankkeet asetetaan kiireellisyysjärjestykseen.  Valtionavustuksen osuus on 50-75 % parantamishankkeen hyväksytyistä toteutuneista arvonlisäverollisista kustannuksista.

Vuodelle 2017 tarkoitetut hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköisesti kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Yksityisen tien parantamisen valtionavustus –hakemuslomakkeita ja täyttöohjeita saa osoitteesta www.ely-keskus.fi/liikenne/lomakkeet.

Lisätietoja hankkeiden avustuksista antaa Liikenteen asiakaspalvelu puh. 0295 020 603 (ma-pe klo 9-16).

Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

______________________________________________

Kuulutus

Ylitornion kunnalle ja Ylitornion Seurakunnalle on myönnetty 10 vuoden maisematyölupa puuston harventamiseen Tolpinvaaran asuntoalueella.

Harvennus koskee Mellantörmä 40:21 ja Luttu-Arvidila 80:14 –nimisiä tiloja.

Työt aloitetaan heti alkukesän aikana ja työ suoritetaan siten, että siitä koituu asukkaille mahdollisimman vähän haittaa.   Raivausjäljet siistitään heti korjuun jälkeen.

Liitekartoissa näkyvät tilat, joita harvennus koskee.

Tarkempia tietoja saa kunnaninsinööri Jarmo Jaakolta p. 040 5844046

Maisematyökartat

Ylitornio 25.5.2018
Tekninen toimisto

____________________________________________

Avustukset yksityisteille

Ylitornion kunta julistaa haettavaksi yksityisteiden kesäkunnossapito- ja talviaurausavustukset 1.7.2017 – 30.6.2018 väliseltä ajalta.

Suomen kunnallisliiton lomakkeelle laaditut hakemukset on toimitettava rakennustarkastustoimistoon 31.08.2018 mennessä os. Alkkulanraitti 55, 95600  YLITORNIO.

Hakemukseen on liitettävä maksetut tositteet pankki/postisiirtokuitteineen.
Jos tien omistaja/haltija/käyttäjä on itse suorittanut työn, eikä maksettuja
laskuja ole, tällöin on esitettävä selvitys todellisista kustannuksista.

Hakemuksessa on lisäksi selvitettävä, onko tiellä joku muukin omistaja tai
ylläpitäjä.  Jos tiellä on päällekkäisiä omistajia tai tienpitäjiä (esim. Metsähallitus), näiltä osin avustuksesta päätetään erikseen teknisessä lautakunnassa.

Hakemuksessa tulee olla selvitys kesäkunnossapidosta omistajan kanssa.

AVUSTETTAVAT KOHTEET:

·  tiet, jotka ovat 400 m tai sitä pidemmät

·  tie on pysyvän asutuksen pääsytie

·  lautakunnan harkinnan mukaan suurehkot kunnossapitokohteet(esim. sillat)

AVUSTAMISPERUSTEET:

·  avustuksena suoritetaan talvi- ja kesäkunnossapitoon kumpaankin erikseen 100,- €/400 m ja jokaiselta tämän
ylittävältä, alkavalta 100 metriltä 15,- €.   Avustuksena suoritetaan enintään 90 % todellisista kustannuksista
ja sitä alennetaan, jos se määrärahan riittävyyden vuoksi on tarpeellista.

·  ns. valtionaputeille myönnetään kunnan avustusta aikaisemmin myönnettyjen valtionapujen suhteessa

·  myöhästyneitä avustushakemuksia ei oteta käsiteltäväksi

·  avustus suoritetaan tiekunnille sellaisilla teillä, joille tiekunta on perustettu ja muiden teiden osalta selvitetään
avustuksen saaja maksatuksen yhteydessä

· teknisen toimiston osastopäällikkö suorittaa tarpeelliset tarkastukset, hyväksyy laskut ja maksatuksen

Hakemuslomakkeita on saatavana rakennustarkastustoimistosta puh. 040-506 2617/Mäki

Ylitorniolla 19.06.2018
Tekninen lautakunta

_____________________________________________