Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu

Ylitornion kunnanvirasto

avoinna ma-pe   kello 09.00-15.00
– lounastauko klo 11.30-12.15

www.ylitornio.fi
Alkkulanraitti 55,
95601 Ylitornio
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
kirjaamo@ylitornio.fi
asiakasneuvoja: 0400-220367

www.ylitornio.fi
Alkkulanraitti 55, 95601 Ylitornio
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
kirjaamo@ylitornio.fi
laskutus@ylitornio.fi
asiakasneuvoja: 0400-220367

Kuluvan valtuustokauden loppuun asti kunnalliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi tarpeen mukaan kunnan kotisivuilla, Meän Tornionlaakso –lehdessä sekä hallintokuntien erillisen päätöksen mukaan myös muissa tiedotusvälineissä.
Ilmoitukset avoimista viroista ja toimista julkaistaan lisäksi niin kuin niistä on erikseen säädetty sekä viran haettavaksi julistavan viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolmessa ammatti-, sanoma- ja paikallislehdessä.

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset 2019 pidetään seuraavasti: 14.1.2019, 28.1.2019, 18.2.2019, 11.3.2019, 25.3.2019, 15.4.2019, 6.5.2019, 27.5.2019, 17.6.2019 ja 1.7.2019.
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maanantai ja kokoukset aloitetaan kello 14.  Kokouksia voidaan tarpeen vaatiessa pitää muinakin aikoina.
Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Pöytäkirja pidetään tarkastuksen jälkeen seuraavana arkipäivänä yleisesti nähtävänä hallinto-osastolla kunnanviraston aukioloajan.

Kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokouksen jälkeisenä seuraavana keskiviikkona ja pöytäkirja on nähtävillä kokouksen jälkeisenä seuraavana torstaina.
Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Lautakuntien pöytäkirjat ovat nähtävänä ko. toimistossa joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kunnanviraston aukioloajan, sekä kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Kunnanjohtaja on yleisön tavattavissa kunnanvirastossa viraston aukioloaikana, elleivät kiireelliset virkatehtävät sitä välttämättömästi estä.

YLITORNION KUNTA

____________________________________________________________

Esiopetukseen ilmoittautuminen
29.3.2019 mennessä

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan koulua edeltävänä vuonna. Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa sekä pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. Kunta järjestää esioppilaiden kuljetuksen koulukuljetuksen yhteydessä, mikäli koulumatka on yli 3 km.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Varhaiskasvatuksen eAsioinnissa osoitteessa: www.ylitornio.fi/palvelut/varhaiskasvatus.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, ilmoittautumislomakkeita saa varhaiskasvatustoimistosta ja päiväkodilta. Lomakkeen voi toimittaa postitse os. Ylitornion kunta/Varhaiskasvatus, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio.

Ilmoittautuminen päättyy 29.3.2019.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, sitä haetaan varhaiskasvatushakemuksella. Tällä hetkellä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheille lähetetään Tiedustelu varhaiskasvatuksen tarpeesta toimintakaudella 2019-2020.

Esikouluun tutustumispäivä on to 16.5. kouluilla klo 9-12 ja päiväkodissa klo 9-11.

Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta puh. 0400-220368.

_________________________________________________________________________________

Varhaiskasvatus tiedottaa

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen tarvetta. Mikäli tarve ei ole ennakoitavissa esim. työllistymisen tai koulutuksen vuoksi, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Varhaiskasvatuspaikka järjestetään mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa muodossa.

Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmilla on oman valintansa mukaan mahdollisuus varhaiskasvatuksen sijasta lasten kotihoidontukeen.

Varhaiskasvatushakemus tehdään sähköisesti Varhaiskasvatuksen eAsioinnissa osoitteessa: www.ylitornio.fi/palvelut/varhaiskasvatus. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, hakemuslomakkeita saa kunnanvirastolta varhaiskasvatustoimistosta ja päiväkodeista. Hakemus tulee toimittaa postitse os. Ylitornion kunta/Varhaiskasvatus, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio.

Perheille, joiden lapset ovat tällä hetkellä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa (paitsi koululaiset, syksyllä koulun aloittavat sekä hoidon päättymisestä jo sovitut) lähetetään Tiedustelu varhaiskasvatuksen tarpeesta ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020. Lomake tulee palauttaa varhaiskasvatustoimistoon 29.3.2019 mennessä.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, tulee sitä hakea varhaiskasvatushakemuksella.

Koululaisille järjestetään varhaiskasvatusta mahdollisuuksien mukaan. Koululaisille tulee tehdä hakemus joka vuosi 1.8. alkavalle toimintakaudelle uudestaan.

Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta puh. 0400-220368.

______________________________________________________________________________

Aamu ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Ylitorniolla järjestetään iltapäivätoimintaa 1.-2. luokkalaisille ja 3.-9. luokkalaisille erityisopetuksessa oleville lapsille.  3. luokkalaisia otetaan toimintaan mukaan, jos ryhmässä on tilaa. Toimintaa tullaan järjestämään koulupäivinä klo 12.00 – 17.00 välisenä aikana. Aamupäivähoito järjestetään varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä, jos tarve on todellinen.

Jos lapsellanne on tarkoitus lukuvuonna 2019 – 2020 osallistua iltapäivätoimintaan, pyydämme vanhempia toimittamaan hakemuskaavakkeet viimeistään 29.3.2019 klo 15.00 mennessä Nuorisotalolle iltapäivätoiminnan toimipisteeseen.

Hakukaavakkeita saa Kunnantalolta, Nuorisotalolta  tai Ylitornion kunnan nettisivuilta.

Tarkempia tietoja saa Vapaa-aikajohtaja puh 040 572 0327 tai Iltapäivätoiminnan ohjaaja Ville Väänänen puh  0400-373 181.

__________________________________________________________________________________

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  22.3.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava samaa vuorovaikutusmenettelyä (MRL 15§) kuin kaavoja valmisteltaessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi rakennusjärjestystä laaditaan, miten hanke etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana. Rakennusjärjestys arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2018.

Suunnitelma on nähtävänä Ylitornion kunnan rakennusvalvonnassa virka-aikana sekä internetsivuilla osoitteessa www.ylitornio.fi koko suunnitteluprosessin ajan. Mielipiteet tulee jättää kirjallisena Ylitornion kunta, tekninen toimisto, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

22.3.2018

Ylitornion kunta

Tekninen lautakunta

___________________________________________________________________________________

Valtionavustukset yksityisteiden parantamiseen vuodelle 2017

Lapin ELY-keskus myöntää vuosittain avustuksia valtionapukelpoisten yksityisteiden perusparantamishankkeisiin. Yksityisteiden kunnossapitoa ei avusteta.

Valtionapukelpoisuuden ehdot ovat, että tiekunta on perustettu ja tie on autolla ajokelpoinen.  Lisäksi tien on oltava liikenteellisesti merkittävä tai pysyvän asutuksen pääsytie vähintään yhden kilometrin matkalta, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.

Parantamisen valtionavustus on harkinnanvarainen.  Parantamishankkeet asetetaan kiireellisyysjärjestykseen.  Valtionavustuksen osuus on 50-75 % parantamishankkeen hyväksytyistä toteutuneista arvonlisäverollisista kustannuksista.

Vuodelle 2017 tarkoitetut hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköisesti kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Yksityisen tien parantamisen valtionavustus –hakemuslomakkeita ja täyttöohjeita saa osoitteesta www.ely-keskus.fi/liikenne/lomakkeet.

Lisätietoja hankkeiden avustuksista antaa Liikenteen asiakaspalvelu puh. 0295 020 603 (ma-pe klo 9-16).

Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

______________________________________________

Kuulutus

Ylitornion kunnalle ja Ylitornion Seurakunnalle on myönnetty 10 vuoden maisematyölupa puuston harventamiseen Tolpinvaaran asuntoalueella.

Harvennus koskee Mellantörmä 40:21 ja Luttu-Arvidila 80:14 –nimisiä tiloja.

Työt aloitetaan heti alkukesän aikana ja työ suoritetaan siten, että siitä koituu asukkaille mahdollisimman vähän haittaa.   Raivausjäljet siistitään heti korjuun jälkeen.

Liitekartoissa näkyvät tilat, joita harvennus koskee.

Tarkempia tietoja saa kunnaninsinööri Jarmo Jaakolta p. 040 5844046

Maisematyökartat

Ylitornio 25.5.2018
Tekninen toimisto

________________________________________________________________________________________

Kuulutus

Kaivostoimintaan liittyvän hankkeen käynnistyminen Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa

Nähtävillä 6.2-1.3.2019 

________________________________________________________________________________________

Kuulutus

Eläinsuojaa koskevan ympäristölupa-asian vireilläolosta ilmoittaminen (Mikko Juho)

Nähtävillä 14.2.-15.3.2019

________________________________________________________________________________________

Kuulutus

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 valmisteluaineisto on MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 28.1.2019 – 28.2.2019 Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnanvirastoissa sekä Lapin liiton virastossa.  Lisäksi kaavaluonnos on nähtävänä Lapin liiton kotisivulla, osoite: http://www.lappi.fi/lapinliitto/pohjois-lapin-maakuntakaava-2040

Kaavaluonnosta esitellään yleisötilaisuuksissa:
– Utsjoen kunnanvirasto 12.2.2019 klo 18
– Sodankylän kunnanvirasto 13.2.2019 klo 18
– Inari, Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 14.2.2019 klo 18

_______________________________________________________________________________________

Kuulutus

Tienpitoviranomaisen siirtämä ajoneuvo Ylitornion kunnan alueella

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla siirtänyt Ylitornion kunnan alueella seuraavan ajoneuvon, jonka omistajatietoja ei ole pystytty selvittämään:

Ajoneuvon merkki ja malli:
Sininen Peugeot, kilvetön

Ajoneuvo on siirretty paikasta:
maantie 21, Tornio-Kilpisjärvi, Ylitornio
Tie 21, paikasta Karunki 19.8. kilometriä suuntaan Kainuunkylä

Ajoneuvo on siirretty paikkaan:
Ylitornion kunnan paloasema
Alkkulanraitti 120, 95600 Ylitornio
Yhteydenotot puh. 040 584 4046 tai 0400 767 532

Siirtopäivämäärä: 5.2.2019

Ajoneuvon omistajaa/haltijaa pyydetään välittömästi ottamaan yhteyttä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi, puh. 0295 037 000

____________________________________________________________________________________________

Kuulutus

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 11.2.2019 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee Pellon ja Ylitornion kuntien sekä Rovaniemen kaupungin alueella 16.3.2019 järjestettävää moottorikelkkaenduron SM-osakilpailua.

Ilmoituksen tekijä: Arctic Race Rovaniemi ry/Arce ry, Jäämerentie 6 B, 96200 Rovaniemi
yhteyhenkilö Henry Killström puh. 040 745 6684, arcticracen@gmail.com

Päätös on kuulutusaikana nähtävillä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Pellon kunnan virallisella ilmoitustaululla, Ylitornion kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Alkkulanraitti 55, Ylitornio ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asiakaspalvelussa.

Kuulutus pidetään nähtävillä 13.3.2019 virka-ajan päättymiseen saakka em. ilmoitustauluilla.

__________________________________________________

Ylitornion kunta myy tarjousten perusteella

Ylitornion kunta myy tarjousten perusteella Ylitornion kirkonkylällä, Lutunkuja 8, sijaitsevan asunto-osakkeen nro 3, tilalla Neliapila Rno 976–401-42-18.

As Oy Ylitornion Jokiuistimen rakennusvuosi on 1973. Huoneiston asuinpinta-ala on 93 m², johon kuuluu olohuone, keittiö, takkahuone, jotka ovat osin yhtenäistä tilaa, 2 makuuhuonetta ja sauna, sisäänkäynnin yhteydessä on ulkovarasto. Osakeyhtiö omistaa tontin.

Varusteina on sähkö, viemäri, vesijohto ja kaukolämpö, laajakaistayhteys kaapeli TV.

Asunto-osakeyhtiöön on tehty kattoremontti 2017, ikkunaremontti 2015 ja piharemontti 2012.

Yhtiövastike on 325,50 €/kk. Asunto on tällä hetkellä vapaa ja se myydään sellaisessa kunnossa kuin se myyntihetkellä on. Asunnosta on kuvia Ylitornion kunnan www-sivuilla osiossa kiinteistöpörssi.

Huoneiston näyttö on keskiviikkona 6.3. klo 15.00 ja mahdollinen myös erikseen sovittaessa muuna aikana”. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Lisätietoja kohteesta antaa tekninen johtaja 040 584 4046. Tarjoukset pyydämme jättämään 18.3.2019 klo 12.00 mennessä osoitteella: Tekninen lautakunta, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio, kuoreen merkintä ”Lutunkujan As Oy 3”.

15.2.2019

Kunnanhallitus
___________________________________________________________________________________________

Vuosiavustukset kulttuuritoimintaan


vuodelle 2019 on haettavana seuraavasti:

 • kulttuuritoimintaa harjoittavat yhteisöt                                  2 000 euroa.
 • yksityiset kulttuurityötä tekevät henkilöt ja taiteilijat           500 euroa.

Yhteisöt ja yksityiset henkilöt sekä taiteilijat voivat hakea avustusta lähinnä koulutukseen, esiintymisiin ja oman tuotantonsa esille tuomiseen. Avustuksen ehtona on, ettei tukea saada joltakin muulta julkiselta taholta.

Hakemukset on toimitettava viimeistään 30.04.2019 osoitteeseen Ylitornion kulttuuritoimi, Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO tai nuorisotalolle.

Lisätietoja ja avustuskaavakkeita saa nuorisotalolta, sekä kunnan sivuilta tulostamalla lomakkeet / kulttuuritoimi. Tiedustelut puh 040 572 0327/ vapaa-aikajohtaja.

Edellisvuoden avustuksesta on toimitettava tilitys uuden hakemuksen yhteydessä ja myös sellaiset vuoden 2018 hakijat, jotka eivät vuonna 2019 avustusta hae, ovat velvollisia toimittamaan tilityksen avustuksesta.

Ylitorniolla 22.2.2018

Kulttuuritoimi

__________________________________________________________________________________________

Aamu ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Ylitorniolla järjestetään iltapäivätoimintaa 1.-2. luokkalaisille ja 3.-9. luokkalaisille erityisopetuksessa oleville lapsille.  3. luokkalaisia otetaan toimintaan mukaan, jos ryhmässä on tilaa. Toimintaa tullaan järjestämään koulupäivinä klo 12.00 – 17.00 välisenä aikana. Aamupäivähoito järjestetään varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä, jos tarve on todellinen.

Jos lapsellanne on tarkoitus lukuvuonna 2019 – 2020 osallistua iltapäivätoimintaan, pyydämme vanhempia toimittamaan hakemuskaavakkeet viimeistään 29.3.2019 klo 15.00 mennessä Nuorisotalolle iltapäivätoiminnan toimipisteeseen.

Hakukaavakkeita saa Kunnantalolta, Nuorisotalolta  tai Ylitornion kunnan nettisivuilta.

Tarkempia tietoja saa Vapaa-aikajohtaja puh 040 572 0327 tai Iltapäivätoiminnan ohjaaja Ville Väänänen puh  0400-373 181.

_________________________________________________________________________________________

Ylitornion kunnan koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöseteli v. 2019

Käytännön työjärjestelyt hoidetaan edellisvuosien tapaan kunnan vapaa-aikatoimen kautta.

Ohjeistus kesätyösetelin käyttöön

 • Kesätyöseteli-järjestelmä koskee vuosina 1996–2003 syntyneitä Ylitorniolaisia koululaisia ja opiskelijoita (tulee olla kirjat Ylitorniolla). Lisäksi lukiosta valmistuvilla on mahdollisuus saada seteli, jos niitä jää yli. Kiinnostuneiden tulee olla yhteydessä etsivään, joka ohjeistaa. Mahdolliset ylijäävät setelit jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Ylitornion kunnan maksama tuen määrä on 100€/vko. Peruskoulunsa päättävät saavat työskennellä tuella enintään 2 viikkoa ja muut enintään 3 viikkoa.
 • Nuorelle annetaan vain yksi kesätyöseteli, joten tuen saa vain yhteen työpaikkaan.
 • Työntekijälle eli nuorelle maksettava palkka on vähintään 230 €/vko, mikä sisältää lomakorvauksen.
 • Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorta työntekijää koskeviin turvallisuusmääräyksiin. Esim. Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998 ja Valtioneuvoston asetukseen nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (15.6.2006).
 • Työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Ylitornion kunnalle.
 • Tukea maksetaan 1.5.2019–30.9.2019 välisenä aikana työllistetyistä nuorista.
 • Kesätyösetelin käyttö
 • Kunta antaa ehdot täyttävälle nuorelle kesätyösetelin, jonka yritys/yhdistys/seurakunta tai kunnan laitos tai lautakunta täyttää ja allekirjoittaa.
 • Kesätyösetelin voi hakea nuorisotalolta. Lomake löytyy myös kunnan sivuilta www.ylitornio.fi/palvelut/lomakkeet/.
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän ja työntekijän palkanmaksusta kuittaaman tilityslomakkeen perusteella. Tilityslomake annetaan kesätyösetelin yhteydessä työnantajalle. Tilityslomake on toimitettava 30.10.2019 mennessä nuorisotalolle.
 • Kunnan toimipisteeseen töihin tulevat toimittavat verokortin nuorisotalolle. Yksityisille/yrityksiin töihin menevät toimittavat verokortin työnantajalle.
 • Tiedustelut: Vapaa-aikatoimi 0400 220