Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu

Ylitornion kunnanvirasto

avoinna ma-pe   kello 09.00-15.00
– lounastauko klo 11.30-12.15

www.ylitornio.fi
Alkkulanraitti 55, 95601 Ylitornio
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
kirjaamo@ylitornio.fi
laskutus@ylitornio.fi
asiakasneuvoja: 0400-220367

Kuluvan valtuustokauden loppuun asti kunnalliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi tarpeen mukaan kunnan kotisivuilla, Meän Tornionlaakso –lehdessä sekä hallintokuntien erillisen päätöksen mukaan myös muissa tiedotusvälineissä.
Ilmoitukset avoimista viroista ja toimista julkaistaan lisäksi niin kuin niistä on erikseen säädetty sekä viran haettavaksi julistavan viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolmessa ammatti-, sanoma- ja paikallislehdessä.

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset 2019 pidetään seuraavasti: 14.1.2019, 28.1.2019, 18.2.2019, 11.3.2019, 25.3.2019, 8.4.2019,  23.4.2019, 6.5.2019, 27.5.2019, 17.6.2019 ja 1.7.2019.
Kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maanantai ja kokoukset aloitetaan kello 14.  Kokouksia voidaan tarpeen vaatiessa pitää muinakin aikoina.
Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Pöytäkirja pidetään tarkastuksen jälkeen seuraavana arkipäivänä yleisesti nähtävänä hallinto-osastolla kunnanviraston aukioloajan.

Kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokouksen jälkeisenä seuraavana keskiviikkona ja pöytäkirja on nähtävillä kokouksen jälkeisenä seuraavana torstaina.
Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Lautakuntien pöytäkirjat ovat nähtävänä ko. toimistossa joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kunnanviraston aukioloajan, sekä kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Kunnanjohtaja on yleisön tavattavissa kunnanvirastossa viraston aukioloaikana, elleivät kiireelliset virkatehtävät sitä välttämättömästi estä.

YLITORNION KUNTA

_______________________________________________________________________________________

Kunnanvaltuuston kokous

pidetään Ylitornion kunnantalolla, valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 26.8.2019 alkaen kello 17.00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla torstaina 29.8.2019 kello 09.00-15.00.

Kokouksen esityslista sekä pöytäkirja ovat myös nähtävänä kunnan päätöksissä www.ylitornio.fi.

 

Reeta Laitinen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

______________________________________________________________________________________

Toimenpidelupakuulutus

Honkuri Kari

Nähtävillä 25.7.-12.8.2019

Rakennustoimenpide

______________________________________________________________________________________

Toimenpidelupakuulutus

Kiinteistö Oy Ylitornion Riihelä/per. yhtiö

Nähtävillä 29.7.-13.8.2019

Rakennustoimenpide

____________________________________________________________________________________

Toimenpidelupakuulutus

Karjalainen Marja, Pussinen Jorma

Nähtävillä ajan 1.8.-19.8.2019

Rakennustoimenpide

___________________________________________________________________________________

Julkipanoilmoitus Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta (MAL 19 § §, MAA 8 §)

Markku Kangas

Kuulutus nähtävillä ajan 24.7.-23.8.2019

_______________________________________________________________________________________

Varauspäätös, Tukes

Kuulutus nähtävillä ajan 9.8.-9.9.2019

______________________________________________________________________________________

Ylitornion kunnan koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöseteli v. 2019

Käytännön työjärjestelyt hoidetaan edellisvuosien tapaan kunnan vapaa-aikatoimen kautta.

Ohjeistus kesätyösetelin käyttöön

 • Kesätyöseteli-järjestelmä koskee vuosina 1996–2003 syntyneitä Ylitorniolaisia koululaisia ja opiskelijoita (tulee olla kirjat Ylitorniolla). Lisäksi lukiosta valmistuvilla on mahdollisuus saada seteli, jos niitä jää yli. Kiinnostuneiden tulee olla yhteydessä etsivään, joka ohjeistaa. Mahdolliset ylijäävät setelit jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Ylitornion kunnan maksama tuen määrä on 100€/vko. Peruskoulunsa päättävät saavat työskennellä tuella enintään 2 viikkoa ja muut enintään 3 viikkoa.
 • Nuorelle annetaan vain yksi kesätyöseteli, joten tuen saa vain yhteen työpaikkaan.
 • Työntekijälle eli nuorelle maksettava palkka on vähintään 230 €/vko, mikä sisältää lomakorvauksen.
 • Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorta työntekijää koskeviin turvallisuusmääräyksiin. Esim. Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998 ja Valtioneuvoston asetukseen nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (15.6.2006).
 • Työnantaja vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Ylitornion kunnalle.
 • Tukea maksetaan 1.5.2019–30.9.2019 välisenä aikana työllistetyistä nuorista.
 • Kesätyösetelin käyttö
 • Kunta antaa ehdot täyttävälle nuorelle kesätyösetelin, jonka yritys/yhdistys/seurakunta tai kunnan laitos tai lautakunta täyttää ja allekirjoittaa.
 • Kesätyösetelin voi hakea nuorisotalolta. Lomake löytyy myös kunnan sivuilta www.ylitornio.fi/palvelut/lomakkeet/.
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän ja työntekijän palkanmaksusta kuittaaman tilityslomakkeen perusteella. Tilityslomake annetaan kesätyösetelin yhteydessä työnantajalle. Tilityslomake on toimitettava 30.10.2019 mennessä nuorisotalolle.
 • Kunnan toimipisteeseen töihin tulevat toimittavat verokortin nuorisotalolle. Yksityisille/yrityksiin töihin menevät toimittavat verokortin työnantajalle.
 • Tiedustelut: Vapaa-aikatoimi 0400 220

______________________________________________________________

Kuulutus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 26.6.2019 päätösnro 19/0145/1  Dnro 01211/17/2204 Jari Angerian tekemästä kunnallisvalituksesta kunnanvaltuuston 12.6.2017 §:t 24-54 päätöksistä, vähintään valtuuston päätös 12.6.2017 § 48:

Valtuusto on pöytäkirjan §:n 48 kohdalla päättänyt:

– hyväksyä Ylitornion kunnan vuoden 2016 talousarvion käyttötalouden ja investointien ylitykset.  Ylijäämä siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämäksi
– merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016
– hyväksyä Ylitornion kunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen
– myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
”Sikäli kuin valittaja on hakenut muutosta kunnanvaltuuston 12.6.2017 pöytäkirjan §:ien 24-26 ja 52-54 kohdalla tekemiin päätöksiin, hallinto-oikeus ei tutki valitusta.
Muutoin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen. ”

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Jari Angerian kunnallisvalituksesta on nähtävillä Ylitornion kunnanvirastossa ajan 28.6.-29.7.2019.

Ylitorniolla,  28.6.2019

Kunnanhallitus
_____________________________________________________________

Kuulutus

Ylitornion kunnalle ja Ylitornion Seurakunnalle on myönnetty 10 vuoden maisematyölupa puuston harventamiseen Tolpinvaaran asuntoalueella.

Harvennus koskee Mellantörmä 40:21 ja Luttu-Arvidila 80:14 –nimisiä tiloja.

Työt aloitetaan heti alkukesän aikana ja työ suoritetaan siten, että siitä koituu asukkaille mahdollisimman vähän haittaa.   Raivausjäljet siistitään heti korjuun jälkeen.

Liitekartoissa näkyvät tilat, joita harvennus koskee.

Tarkempia tietoja saa kunnaninsinööri Jarmo Jaakolta p. 040 5844046

Maisematyökartat

Ylitornio 25.5.2018
Tekninen toimisto

______________________________________

Kuulutus

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon uimarantaluettelo v. 2019