Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu

Ylitornion kunnanvirasto

avoinna ma-pe   kello 09.00-15.00
– lounastauko klo 11.30-12.15

Kunnanvirasto suljettu 27. – 31.12.2018

Päivystykset:

Päivystykset:

Sosiaalitoimisto                                                                        0400 299 481

Kotipalvelu klo 7-21:

– Kirkonkylä (tiimi 1)                                                               040 839 0896

– Aavasaksa (tiimi 2)                                                                040 158 3798

– Järvikylät (tiimi 3)                                                                 040 149 0115

Talonmieskeskus sekä vesi- ja viemärilaitos                       0400 767 532

Tornionlaakson lomituspalvelut:

–  päivystys klo 05.45-07.00, 18.00-19.30

la-su klo 06.00-10.00, 15.15-19.00                                 0400 997 574

Kunnanviraston suljettuna oloaikana kunnan virallinen ilmoitustaulu  on kirjastossa.

______

www.ylitornio.fi
Alkkulanraitti 55,
95601 Ylitornio
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
kirjaamo@ylitornio.fi
asiakasneuvoja: 0400-220367

Kuluvan valtuustokauden loppuun asti kunnalliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi tarpeen mukaan kunnan kotisivuilla, Meän Tornionlaakso –lehdessä sekä hallintokuntien erillisen päätöksen mukaan myös muissa tiedotusvälineissä. Ilmoitukset avoimista viroista ja toimista julkaistaan lisäksi niin kuin niistä on erikseen säädetty sekä viran haettavaksi julistavan viranomaisen harkinnan mukaan enintään kolmessa ammatti-, sanoma- ja paikallislehdessä.

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset 2018 pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maanantai kello 14.00. Kokouksia voidaan tarpeen vaatiessa pitää muinakin aikoina. Kunnanhallituksen kokoukset syyskaudella 2018 pidetään seuraavasti: 20.8., 3.9., 24.9., 15.10., 29.10., 14.11., 19.11., 10.12.2018.  Kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Pöytäkirja pidetään tarkastuksen jälkeen seuraavana arkipäivänä yleisesti nähtävänä hallinto-osastolla kunnanviraston aukioloajan.

Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään 12.11., 3.12.2018.  Valtuuston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokouksen jälkeisenä seuraavana keskiviikkona ja pöytäkirja on nähtävillä kokouksen jälkeisenä seuraavana torstaina.

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Lautakuntien pöytäkirjat ovat nähtävänä ko. toimistossa joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kunnanviraston aukioloajan, sekä kunnan kotisivuilla www.ylitornio.fi.

Kunnanjohtaja on yleisön tavattavissa kunnanvirastossa viraston aukioloaikana, elleivät kiireelliset virkatehtävät sitä välttämättömästi estä.

YLITORNION KUNTA

____________________________________________________________

Perämeren jätelautakunnan jätetaksan muutokset

Jätetaksan muutosta koskeva kuulutus on nähtävillä Ylitornion kunnan ilmoitustaululla
ajan 10.12.2018 – 16.1.2019.

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 4.12.2018 § 75 hyväksynyt Perämeren jätelautakunnan
alueen (Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio. Ylitornio) jätetaksan muutokset koskien Perämeren
Hätehuolto Oy:n vastaanottomaksuja lajiteltavan yhdyskuntajätteen ja lajiteltavan rakennus-
jätteen osalta.  Muita muutoksia taksaan ei tehty.  Muutokset tulevat voimaan 1.2.2019.

Lajiteltavan jätteen maksut ovat 1.2.2019 alkaen seuraavat:
– 151  lajiteltava yhdyskuntajäte  160,00 €/t (alv 0 %)
– 251 lajilteltava rakennusjäte      160,00 €t (alv 0 %)

Perämeren jätelautakunnan päätökseen saa hakea muutosta 16.1.2019 mennessä kirjallisella kunnallisvalituksella
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta os. PL 189 90101 Oulu.
Lisätietoja asiasta antaa Perämeren jätelautakunnan sihteeri Minna Karhunen puh. 050 566 4195, etunimi.sukunimi@tornio.fi.

Perämeren Jätelautakunta

____________________________________________________________

Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

YVA-kuulutus 14.12.-18 – 12.2.-19
seuraavissa paikoissa:

  • Tornion kaupunki
  • Keminmaan kunta
  • Ylitornion kunta
  • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  • internet http://www.ymparisto.fi/keminmaatornionjokivoimajohto YVA

____________________________________________________________

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  22.3.2018

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava samaa vuorovaikutusmenettelyä (MRL 15§) kuin kaavoja valmisteltaessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi rakennusjärjestystä laaditaan, miten hanke etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana. Rakennusjärjestys arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2018.

Suunnitelma on nähtävänä Ylitornion kunnan rakennusvalvonnassa virka-aikana sekä internetsivuilla osoitteessa www.ylitornio.fi koko suunnitteluprosessin ajan. Mielipiteet tulee jättää kirjallisena Ylitornion kunta, tekninen toimisto, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio

22.3.2018

Ylitornion kunta

Tekninen lautakunta

______________________________________________

Valtionavustukset yksityisteiden parantamiseen vuodelle 2017

Lapin ELY-keskus myöntää vuosittain avustuksia valtionapukelpoisten yksityisteiden perusparantamishankkeisiin. Yksityisteiden kunnossapitoa ei avusteta.

Valtionapukelpoisuuden ehdot ovat, että tiekunta on perustettu ja tie on autolla ajokelpoinen.  Lisäksi tien on oltava liikenteellisesti merkittävä tai pysyvän asutuksen pääsytie vähintään yhden kilometrin matkalta, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.

Parantamisen valtionavustus on harkinnanvarainen.  Parantamishankkeet asetetaan kiireellisyysjärjestykseen.  Valtionavustuksen osuus on 50-75 % parantamishankkeen hyväksytyistä toteutuneista arvonlisäverollisista kustannuksista.

Vuodelle 2017 tarkoitetut hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköisesti kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Yksityisen tien parantamisen valtionavustus –hakemuslomakkeita ja täyttöohjeita saa osoitteesta www.ely-keskus.fi/liikenne/lomakkeet.

Lisätietoja hankkeiden avustuksista antaa Liikenteen asiakaspalvelu puh. 0295 020 603 (ma-pe klo 9-16).

Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

______________________________________________

Kuulutus

Ylitornion kunnalle ja Ylitornion Seurakunnalle on myönnetty 10 vuoden maisematyölupa puuston harventamiseen Tolpinvaaran asuntoalueella.

Harvennus koskee Mellantörmä 40:21 ja Luttu-Arvidila 80:14 –nimisiä tiloja.

Työt aloitetaan heti alkukesän aikana ja työ suoritetaan siten, että siitä koituu asukkaille mahdollisimman vähän haittaa.   Raivausjäljet siistitään heti korjuun jälkeen.

Liitekartoissa näkyvät tilat, joita harvennus koskee.

Tarkempia tietoja saa kunnaninsinööri Jarmo Jaakolta p. 040 5844046

Maisematyökartat

Ylitornio 25.5.2018
Tekninen toimisto

____________________________________________