Siirry sisältöön

Ylitornion kunnalle on laadittu kehittämissuunnitelma, joka pohjautuu kunnan Meän Väylä – kuntastrategiaan. Kehittämissuunnitelma on vuoden 2019 lopussa hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2020-2025 löytyy Ylitornion kunnan kotisivuilta. Kehittämissuunnitelma pitää sisällään omia tavoitteita koko sivistystoimelle mutta kärkitavoitteet painottuvat erityisesti varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden sekä vapaa-aikatoimen kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen osalta uuden päiväkodin rakentaminen ja käyttöönotto ovat olleet isoimmat tavoitteet, vapaa-aikatoimessa muun kerho- ja harrastustoiminnan kehittäminen sekä kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden kehittäminen. Perusopetuksen puolelta kouluverkko tulee vielä päivittää vastamaan oppismäärän kehitystä ja tulevaisuuden tarpeita.

Sivistystoimessa on keväällä 2021 aloitettu Ylitornion kunnan sivistystoimen kehittämissuunnitelman toimeenpanoa koskeva suunnittelu. Kehittämissuunnitelman toimeenpanossa on yhteistyössä mukana Oy Dialogues & Design Ltd. Toimeenpanosuunnitelmassa käynnistetään osallisuuteen ja kuulemiseen perustuva yhteisöllinen prosessi, jossa tulevaisuuden näkymiä, tavoitteiden perusteita ja edellytyksiä niiden saavuttamiseksi sekä kuntalaisten kytkeytymistä muutosprosesseihin käsitellään sekä palvelujen asiakkaiden, toimialojen henkilökuntien, kuntalaisten ja päättäjien kanssa yhdessä ja erikseen sovittavalla ajanjaksolla. Yhteisöllinen ja dialogisiin vuoropuhelumenetelmiin perustuvalla prosessilla tavoitellaan seuraavia asioita:

1.) Riittävän yhteisymmärryksen saavuttaminen ja päätöksien perustana olevista keskeisistä tekijöistä
2.) Kuntalaisten, toimialojen henkilökuntien, palveluiden asiakkaiden ja päättäjien kuuleminen ja osallistaminen Ylitornion sivistystoimen hyvän tulevaisuuskuvan rakentamiseen
3.) Tuottaa arvo- ja kokemustietoa päätöksen pohjaksi tilastoja ennustetiedon lisäksi.

Sivistyslautakunta on syksyllä 2021 nimennyt ohjausryhmän, johon kuuluu koulujen edustajia henkilöstöstä, vanhempia, sivistysjohtaja ja sivistyslautakunnan edustus. Kevään 2022 aikana helmikuun lopusta alkaen sivistystoimi järjestää jokaisella koululla kuulemistilaisuuksia niin koulujen henkilökunnalle, kuin kuntalaisille. Toivoisimme koronarajoitusten puitteissa kuntalaisia todella osallistumaan tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa kuntalainen pääsee ajattelemaan tilannetta, että hänellä olisi mahdollisuus järjestää Ylitornion koulupalvelut parhaiten tulevaisuuteen soveltuvalla tavalla. Miten tekisit sen ja millaisia ratkaisuja se vaatisi? Lisäksi koulun henkilökunnan kuulemistilaisuuksissa pohditaan tarkemmin.

  • miten koulun henkilökuntana näet perusopetuksen kehittyvän tulevaisuudessa?
  • miltä oppimisen ja opetuksen tulevaisuudennäkymät näyttävät omassa koulussasi?
  • ”Miten asiat ovat, kun ne ovat hyvin v. 2025 ja 2030 omassa koulussanne?” (koulun näkökulma, oman opettajuuden näkökulma)
  • oman koulun vahvuudet
  • oman koulun kehittämistarpeet

Tilaisuudet on suunniteltu alustavasti pidettäväksi helmi-maaliskuun vaihteessa. 23.2 Mellakoskella, 24.2 Raanujärvellä, 1.3 Ainiovaarassa ja 2.3 Kaulirannassa. Päivän aikana kuullaan opetushenkilöstöä ja illalla klo 18 alkaen sitten kaikkia paikalle tulleita kylä- ja kuntalaisia. Kun kevään aikana 2022 saamme kuulemis-ja osallisuustilaisuudet pidettyä saamme tulevaan päätöksentekoon arvo- ja kokemustietoa tilastotieteen rinnalle. Toimeenpanoprojektilla ei ole etukäteen määritettyä agendaa mutta uskon sen tuovan päätöksenteon pohjalle erinomaista tietoa. Ylitornion kunnassa esi- ja perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä vähenee lukuvuodesta 2022-2023 lukuvuoteen 2024-2025 mennessä 40 oppilaalla, jolloin vähenemä on noin 17%.  Oppilasennusteet puhuvat karua kieltään, mutta haluamme haastaa päätöksenteossa myös huomioimaan se, onko väestörakenteen muutokselle tehtävissä jotakin. Mitä monipaikkaisuus ja etätyö voisi Ylitorniolla tarkoittaa? Toiko korona-ajan digikoikka meille uutta hyvääkin, ja pystyisimmekö hyödyntämään digitaalisuutta ja opetusteknologiaa tässäkin asiassa.

Sivistysjohtaja Hanna Lintupuro


Chatbot